The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Daarna vulde ''Langzame-Bizon' een kleine buidel met sweetgrass, schors van een kersenboom en wat haar van een levende bizon. Dit haar is 'Lela Wakan', (zeer Heilig) omdat het in feite van een levende boom gehaald is. Ook het bizonvolk heeft namelijk een religie en dit is het offer dat dit volk ooit aan de boom heeft gebracht. 'Witte-Bizonkoe-Vrouw-Verschijnt' werd vervolgens te verstaan gegeven dat ze moest opstaan, en terwijl 'Langzame-Bizon'  de buidel met de heilige dingen boven haar hoofd hield, sprak hij als volgt. "Dit wat zich boven jou hoofd bevindt, is net als 'Wakan-Tanka', want als jij rechtop staat, reik je van de aarde tot de hemel. Derhalve is alles boven jouw hoofd als de Grote Geest. Jij bent de boom des levens. Je zult nu zuiver en heilig zijn. Mogen je nakomelingen vruchtbaar zijn! Iedere plek waar jij je voeten neerzet, zal heilig zijn, omdat je vanaf nu veel kracht met je meedraagt. Mogen de vier Krachten van het universum helpen jou te zuiveren. Bij het noemen van de namen van de Krachten zal ik deze buidel over de betreffende zijde van je lichaam wrijven. Moge het reinigende water van de plek waar de zon ondergaat je zuiveren! Moge je als zuiverende sneeuw zijn, afkomstig van de plek waar 'Waziah' woont. Als de dageraad je in zijn licht doet baden, zul je kennis van de Morgenster ontvangen. Je zult worden gezuiverd door de Kracht van de plek waar we altijd op uitzien. Mogen de volkeren die dit rechte en goede pad hebben bewandeld, helpen jou te zuiveren. Moge je zijn als de Witte Zwaan die leeft op de plek waar je op uitkijkt. Mogen je kinderen zuiver zijn als die van de Zwaan."

Het jonge meisje ging zitten en 'Langzame-Bizon'  begon het aanwezige volk uit te leggen hoe hij zijn kracht in een visioen van de bizon had ontvangen. "Ik zag een machtig volk dat bezig was het kamp op te breken om aan een reis te beginnen. Ik liep op die mensen af en plotseling verzamelden ze zich in een kring, waarin ook ik werd opgenomen. Toen brachten zij een kind naar het midden van de kring en vertelden mij dat dit meisje volgens de gebruiken van hun volk gezuiverd zou worden. Vervolgens brachten ze een heilige plek in gereedheid, namelijk een wentelplaats van een bizon zoals we die hier hebben aangelegd. Daar brachten zij het meisje heen en ze vroegen mij of ik mijn adem over haar heen wilde blazen, opdat ze gezuiverd kon worden. Ik blies mijn adem over haar heen, maar al snel maakten ze me duidelijk dat zij een betere manier wisten. Terstond veranderden ze allemaal in bizons, waarna een grote stier naar voren trad die een rood poeder over het kalfje in het midden blies. Terwijl het kalf daar lag, kwamen alle bizons haar aflikken. Telkens wanneer ze likten, snoven ze, waarbij er gewijde rode rook uit hun neusgaten en muilen kwam. Ze vertelden me dat dit de manier was waarop ze hun kinderen zuiverden. Nu het kleine bizonkalf was gezuiverd, kon zij haar weg vervolgen en op een gewijde wijze nakomelingen baren. Haar pad zou haar naar het einde van de vier tijdperken voeren. Ze zou voortschrijden over het heili­ge pad als een leidster van haar volk en ze zou ook haar kinderen leren het levenspad op gewijde wijze te bewandelen."

'Langzame-Bizon' vervolgde: "Nadat ze mij dit hadden laten zien, vestigden zij een verwantschap met mij. Zij wezen me op een grote bizonstier en vertelden dat hij mijn grootvader zou zijn. Daarna lieten ze mij een jongere bizon zien en zeiden dat hij mijn vader zou zijn. Toen toonden ze me een bizonkoe en vertelden dat zij mijn grootmoeder was. Tenslotte wezen ze een jongere koe aan en zeiden dat zij mijn moeder zou zijn. Ze drukten mij op het hart dat ik met deze viervoudige verwantschap moest terugkeren naar mijn eigen volk en dat ik hen zou moeten onderrichten in wat ik hier had geleerd. Dit is wat ik gezien heb en dit is wat ik hier doe, nu ik iemand van mijn eigen volk op deze wijze zuiver. Deze maagd, 'Witte-Bizon­koe-Vrouw-Verschijnt', is het kleine kalf dat ik zag. Ik zal haar nu van het heilige water laten drinken. Dit water is leven."  Toen zong 'Langzame-Bizon'  een van de andere heilige liederen. "Al deze volkeren hier zijn heilig, uit het gehele universum komen ze om dit te aanschouwen! 'Witte-Bizonkoe-Vrouw-Verschijnt' zit hier op gewijde wijze, zij komen allen om haar te aanschouwen!"

'Langzame-Bizon' pakte vervolgens de bizonschedel vast bij de horens en terwijl hij zijn heilige lied zong, kwam er rode rook uit de neusgaten van de schedel. Hij deed net als een bizon zou doen en begon met de schedel tegen het meisje aan te stoten. Hij duwde haar naar de kom met water, waar zij neerknielde en vier slokjes nam. Dit maakte iedereen die het zag bijzonder gelukkig. Toen werd 'Langzame-Bizon'  een stuk bizonvlees overhandigd. Nadat hij het vlees boven de rook van sweetgrass had gezuiverd en het aan de zes richtingen had aangeboden, hield hij het omhoog voor het meisje en sprak haar toe. " 'Witte-Bizonkoe-Vrouw-Verschijnt', jij hebt tot 'Wakan-Tanka' gebeden. Jij zult je nu op gewijde wijze onder je volk begeven en je zult anderen tot voorbeeld strekken. Je zult de dingen in het universum koesteren die het heiligst zijn. Je zult als Moeder Aarde zijn, nederig en vruchtbaar. Mogen jouw voetstappen en die van je kinderen vastberaden en heilig zijn! Zoals 'Wakan-Tanka' jou genadig is geweest, dien ook jij genadig te zijn voor anderen, vooral voor kinderen die geen ouders meer hebben. Mocht zo'n kind ooit naar jouw tipi komen en je hebt maar één stukje vlees dat je al in je mond hebt gestoken, dan dien je dat vlees uit je mond te nemen en het aan dit kind geven. Zo vrijgevig moet je zijn! Nu ik dit stukje vlees in jouw mond stop, dienen wij allen te gedenken hoe barmhartig 'Wakan-Tanka' in onze behoeften voorziet. Op dezelfde wijze moet jij voorzien in de behoeften van je kinderen!"

'Langzame-Bizon' legde het vlees in de mond van het meisje, terwijl de kom met het water en de kersen onder het volk van hand tot hand ging. Iedereen dronk uit de kom. Toen pakte 'Langzame-Bizon'  de 'Chanupa' en terwijl hij de steel omhoog hield, bad hij. "Hee-ay-hay-ee-ee! Hee-ay-hay-ee-ee! Hee-ay-hay-ee-ee! Hee-ay-hay-ee-ee! Grootvader, 'Wakan-Tanka', aanschouw hen! Dit volk en al zijn toekomstige generaties behoren u toe. Zie neer op deze maagd, 'Witte-Bizonkoe-Vrouw-Verschijnt', die op deze goede dag is gezuiverd en geëerd. Moge uw nimmer dovende licht haar en haar verwanten blijven beschijnen! Grootmoeder, grote Moeder Aarde, op u zal het volk wandelen. Moge het op het heilige pad geleid worden door uw licht, en niet door het duister der onwetendheid. Moge het altijd zijn verwanten van de vier windrichtingen in gedachten houden en moge het weet hebben van zijn verwantschap met alles wat in het universum beweegt, waarbij ik vooral doel op de bizon, de leider van de viervoeters die het volk helpt opvoeden. 0 'Wakan-Tanka', sta ons bij en wees ons genadig, opdat wij op een gelukkige en gewijde wijze zullen leven. Wees ons genadig, 'Wakan-Tanka', opdat wij allen zullen leven!"

Het hele volk riep toen "Hi ho! Hi ho!", en iedereen was verheugd en gelukkig vanwege de grootse gebeurtenis van deze dag. Nadat 'Witte-Bizonkoe-Vrouw-Verschijnt' buiten de heilige tipi was gebracht, kwam iedereen op haar toe om haar aan te raken. Ze was nu immers een vrouwen door de rituelen die met haar waren uitgevoerd, was zij bovendien geheiligd. Daarna volgde een groot feestmaal, waar­ bij geschenken werden uitgedeeld. De armen en weduwen werden goed bedacht. Dit was de wijze waarop het ritueel dat een meisje op het vrouw­ zijn voorbereidt voor het eerst werd uitgevoerd. Sindsdien vormt dit ritueel een bron van heiligheid, niet alleen voor de vrouwen, maar voor het gehele volk.


Opbellen
E-mail