The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Barden:

Hoewel een bard het eerste opleidingsniveau van een druïde vertegenwoordigt, mogen we niet de vergissing begaan te veronderstellen dat een bard in enig opzicht een lage of inferieure positie ten opzichte van druïden inneemt. Het werk van barden omvat: Contact leggen met het verleden en de wereld van de natuur. Werken met de achtvoudige cyclus der seizoenen. (verschaft inzicht in verbondenheid tussen verschillende levenscycli). Werken met eigen erfgoed, stamboom en mythologie en verhalen van de stam. Werken met inspiratie; openstellen voor de eigen creativiteit.

Werken met de krachten van de vier elementen:

  • AARDE (praktische zin en sensualiteit)
  • WATER (ontvankelijkheid en emotionaliteit)
  • LUCHT (redeneren)
  • VUUR (intuïtie en enthousiasme)

Werken met rituelen, visualisatie en meditatie (waardoor de kanalen voor creatieve kracht geopend worden) Onderstaande fragmenten uit het boek 'De Druïden' van Philip Carr-Gomm (pagina 60/61) geven inzicht in het doel van het Bardische werk: Veel van de problemen waaronder we in de moderne wereld gebukt gaan, worden veroorzaakt door onze onderdrukking en ontkenning van het artistieke, in al zijn vormen. Modern hersenonderzoek laat zien dat de meeste mensen voornamelijk werken met hun dominerende celebrale hersenhelft, waar de functie van het analytische denken zetelt. De tegenovergestelde hersenhelft heeft in onze huidige manier van leven minder te vertellen - en dat is juist de hersenhelft die verantwoordelijk is voor synthetische vormen van denken en uiten: het is de hersenhelft die ten grondslag ligt aan de artistieke expressie. Algemeen wordt aanvaard dat we pas complete mensen kunnen worden wanneer we beide kanten van onszelf de mogelijkheid tot ontwikkeling en expressie bieden. Om te kunnen functioneren ontwikkelt ons verstand onderscheidingen, categorieën, mentale constructies, waarmee ervaringen begrepen en dienovereenkomstig verwerkt kunnen worden. Dat is een vermogen dat essentieel is voor ons voortbestaan en de vooruitgang van de wereld. Problemen ontstaan wanneer dit vermogen om referentiekaders te ontwikkelen niet wordt geneutraliseerd door het vermogen om ze te overstijgen door ons open te stellen voor het bovenrationele -de onverklaarbare innerlijke werelden die niettemin onbetwistbaar bestaan. Met name poëzie en muziek zijn uitstekende hulpmiddelen om deze kaders en gezichtspunten te overstijgen. Geluid, gesproken, gezongen of gespeeld, verlegd grenzen, opent nieuwe horizonten, wekt energieën op die het intellect alleen niet kan bevatten of categoriseren. En dat is de kracht van de bard - onze grenzen, onze referentiekaders oplossen - al was het maar voor een kort ogenblik. Het doel van het werk van de bard raakt de kern van het gedachtegoed der druïden; het leren beheersen van de krachten der voortbrenging. Op het niveau van de bard betekent dit het voortbrengen van creatieve werken - muziek, liederen, poëzie en kunst in al zijn vormen.

Ovaten:

Het werk van ovaten omvat: Leren toepassen van genezende krachten door kennis van kruiden, bomen en dieren en door het toepassen van natuurwetten op het menselijk lichaam en de menselijke psyche. Begrip krijgen van de verborgen dynamiek van de tijd en van de werkelijkheid van de wereld der geesten. Ontwikkelen van het vermogen om contact te hebben met een wereld waar de tijd overstegen wordt. Waarzeggen, als meer ontwikkelde vorm van het zoeken naar voortekenen. Toepassen van diviniatietechnieken voor tastbare zaken (bijv. water en metaal zoeken) Onderstaande fragmenten uit 'De Druïden' van Philip Carr-Gomm (pagina 66/67 en 70) geven inzicht in het werk van ovaten. Door zich bezig te houden met de processen van dood en wedergeboorte behelst de studie van de ovaat vooral de kennis van bomen, kruiden en genezing. De wereld van de planten is een geweldige leraar op het gebied van de wetten van dood en wedergeboorte, offer en verandering, en de boom is de hoogste leraar wat de mysteriën van de tijd betreft, aangezien zijn wortels voor het grootste deel onzichtbaar zijn in het verleden en onbewuste, terwijl zijn vruchten en bladeren eveneens voor het merendeel voor ons verborgen blijven in de hoogten van het bovenbewustzijn, de potentie voor de toekomst bevattend in de zaden die op het juiste moment naar de aarde zullen vallen. De kunst van het genezen heeft te maken met het toepassen van de natuurwetten op het menselijk lichaam en de menselijke psyche. Als ons hart, ons verstand en ons lichaam niet meer in harmonie verkeren met de natuur, lijden we. De ovaat bestudeerd het gebruik van natuurlijke remedies - de kracht van planten, de vier elementen, de zon, de maan en de sterren. De ovaat bouwt voort op de band met de innerlijke wereld die in de bardenstudie is gelegd. Hij combineert dat met zijn vermogen om zich in de tijd te verplaatsen, zodat hij de bovenpersoonlijke creatieve krachten tevens kan sturen. Dat kan de vorm van profetieën aannemen, in de zin dat zij te maken hebben met het aspect van de tijd dat wij de 'toekomst' noemen, of met verhulde niveaus van de werkelijkheid die verheldering en communicatie vereisen.

Druïden:

De reden dat we voor ons geestesoog de druïde zien als een oude man is wellicht ten dele het gevolg van het besef dat tegen de tijd dat men de opleiding van bard en ovaat heeft afgerond men beslist al bejaard moet zijn! Filosofen als begeleiders van rituelen: In de klassieke teksten wordt nimmer naar druïden verwezen als priesters, maar wel als filosofen. Aanvankelijk is dat een beetje verwarrend omdat we weten dat zij ceremoniën dirigeerden, maar als we begrijpen dat de filosofie van de druïde een natuur-, aarde- of zonnereligie is, in tegenstelling tot de geopenbaarde godsdiensten zoals christendom en islam, dan kunnen we ook inzien dat zij niet fungeren als bemiddelaars tussen god en de mens, maar als degenen die het ritueel leiding geven. Een druïde houdt zich bezig met de mens en zijn relatie tot de wereld. De drie werelden kunst, natuur en filosofie maken deel uit van de drie stappen in de traditie van de druïden. Uiteindelijk zijn we in staat onze artistieke belangstelling te verenigen met onze spirituele interesses en onze zorg om onze omgeving. De bard, ovaat en druïde zijn één persoon met beide voeten op de aarde. We hoeven zelf niet zo'n 'totaal mens' te zijn die al deze capaciteiten en interesses in zich heeft, maar de druïde als model is altijd aanwezig (en is dat al duizenden jaren) om ons aan te moedigen en te leiden, om voor ons licht te werpen op een pad dat noch uniform noch gepredestineerd is, maar voor ons uniek en aangelegd met eigen ervaringen en onze creatieve geest.

Terug.

Terug naar Druïdisme.


Opbellen
E-mail