The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Artikel 7: Aansprakelijkheid.

 1. Indien TNC en/of KenT aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. TNC en/of KenT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat TNC en/of KenT is uitgegaan van de door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien TNC en/of KenT aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TNC en/of KenT beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order en/of overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de order en/of overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van TNC en/of KenT is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. TNC en/of KenT is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TNC en/of KenT aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan TNC en/of KenT toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. TNC en/of KenT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TNC en/of KenT of zijn leidinggevende of ondergeschikten.

Artikel 8: Vrijwaring.

 1. De opdrachtgever vrijwaart TNC en/of KenT voor eventuele aanspraken van derde, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan TNC en/of KenT toerekenbaar is. Indien TNC en/of KenT uit dien hoofde door deren mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden TNC en/of KenT zowel als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is TNC en/of KenT zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan zijde van TNC en/of KenT en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen.

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TNC en/of KenT partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van TNC en/of KenT is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft TNC en/of KenT het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10: Vindplaats en Wijziging voorwaarden.

 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met TNC en/of KenT.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 11: Copyright.

 1. Op de op deze website gebruikte teksten, foto's en afbeeldingen berust copyright. Wil je vaan een tekst, foto of afbeelding gebruik maken, neem dan, i.v.m. de eventueel daarop rustende rechten, contact met ons op.
 2. Het staat je dus niet vrij om de teksten, foto's of afbeeldingen op deze website waarvan de rechten bij ons liggen te gebruiken voor commerciële en niet commerciële doeleinden, zonder dat u daar een schriftelijke bevestiging van TNC en/of KenT over heeft ontvangen.
 3. Indien u van TNC en/of KenT een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen om teksten, foto's of afbeeldingen te mogen gebruiken voor commerciële of niet commerciële doeleinden, dan stellen wij wel altijd de voorwaarden dat u ons als bron vermeldt (bron: weblink naar The Native Circle of Kracht- en Totemdieren). Voor gebruik van commerciële doeleinde zal bij voorbaat geen toestemming worden verleend.

 

Opbellen
E-mail