The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Artikel 5: Overmacht.

 1. TNC en/of KenT is niet gehouden tot nakomen van enige verplichtingen jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop TNC en/of KenT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TNC en/of KenT niet in staat is zijn verplichting na te komen. TNC en/of KenT heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat TNC en/of KenT zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. TNC en/of KenT kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomt opschorten. Indien deze periode niet langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover TNC en/of KenT ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TNC en/of KenT gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6: Reiskosten, Betaling, Administratiekosten en Incassokosten.

 1. TNC en/of KenT rekent een reiskosten tarief van €0,19 per kilometer binnen Nederland en €0,35 per kilometer in het buitenland. (deze wordt vanaf de grens berekend.)
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door TNC en/of KenT aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door TNC en/of KenT is aangegeven. TNC en/of KenT is gerechtigd om periodiek te factureren.
 3. TNC en/of KenT vraagt in sommige gevallen een aanbetaling van 25% van het totaal bedrag. Het recht op een aanbetaling is wettelijk vast gelegd. Het Burgerlijk wetboek stelt in artikel 26 van boek 7 expliciet dat een aanbetaling maximaal de heft van het (aankoop)bedrag mag zijn.
 4. Behoudens tegenbewijs, strekken de facturen en de daarbij behorende administratiegegevens to volledig bewijs op grond waarvan betalingsplichtige gehouden is tot betaling over te gaan. Standaardprocedure binnen TNC en/of KenT. Indien betaling binnen de betalingstermijn uitblijft, volgt een betalingsherinnering. Indien deze herinnering niet tot betaling binnen de op de herinnering vermelde betalingstermijn leidt, volgt een officiële aanmaning. Deze is dan verhoogd met de in de wet opgenomen incassokosten van minimum €40,- tot een maximum van €6775,-. (zie tabel onder aan deze pagina) Indien ook hier geen gehoor aan wordt gegeven volgt inschakeling van een incassobureau.
 5. TNC en/of KenT heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. TNC kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor toerekening van betaling aanwijst. TNC en/of KenT kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van de door hem aan TNC en/of KenT verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsplicht niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 to en met 247 boek 6 Burgerlijk Wetboek) is evenmin gerechtigd om betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse Incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien TNC en/of KenT echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Tabel Incassokosten.

Maximale in de wet opgenomen hoogte incassokosten per 1 juli 2012.

Vordering tot €2.500,-

Maximaal 15% incassokosten met een minimum van €40,-

Vordering €2.500,- tot €5.000,-

Maximaal 10% incassokosten met een minimum van €40,-

Vordering €5.000,- tot €10.000,-

Maximaal 5% incassokosten met een minimum van €40,-

Vordering €10.000,- tot 100.000,-

Maximaal 1% incassokosten met een minimum van €40,-

Vordering €100.000,- tot 200.000,-

Maximaal 0.5% incassokosten met een maximum van €6775,-

In deze tabel ziet u hoe hoog incassokosten mogen zijn. De tabel begint echter bij €2.500,-. Indien een factuur minder dan €2.500,- bedraagt, zijn de minimale incassokosten €40,-. Dit is dus ook het geval bij zeer geringe factuurbedragen (bijvoorbeeld bij een factuur van €10,-). Daarnaast moet u rekening houden met het feit dat wanneer het gaat om een vordering van bijvoorbeeld €4.500,- over de eerste €2.500,- 15% incassokosten wordt berekend en over de overige €2.000,- nog eens 10%. U ziet dus dat wanneer u uw facturen niet betaald, de incassokosten het oorspronkelijke factuurbedrag klink kunnen ophogen. 

 

Opbellen
E-mail