The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

De volgende dag moest gezocht worden naar de heilige ruisende boom die in het midden van de grote rituele hut zou komen te staan. 'Strekt-zich-uit' legde zijn helpers daarom uit naar welke soort boom zij moesten uitzien. Die boom zouden zij met salie moeten markeren, zodat de troep krijgers in staat zou zijn hem te vinden en naar het kamp kon brengen. 'Strekt-zich-uit' vertelde de helpers tevens hoe ze de plek moesten markeren waar de heilige hut voor de zonnedans rond de heilige boom zou worden opgezet en hoe zij de toegang aan de Oostkant met groene twijgen dienden aan te geven. De volgende dag gingen de verkenners, die door de heilige mannen waren uitverkoren, op pad om de boom te zoeken. Toen deze gevonden was, keerden ze terstond terug naar het kamp. Nadat ze met de richting van de zon mee rond de plek waren gelopen waar de rituele hut zou komen te staan, bestormden ze de plek waar de in­ gang zou komen en probeerden die een eerste slag toe te brengen. Vervolgens namen deze verkenners een pijp, en nadat ze deze aan de zes richtingen hadden aangeboden, zwoeren ze de waarheid te vertellen.

Hierna sprak 'Strekt-zich-uit' de mannen toe. "Jullie hebben de heilige pijp opgenomen en daarom moeten jullie ons nu waarheidsgetrouw vertellen wat jullie allemaal hebben gezien. Jullie weten dat er door de steel van de pijp een smal kanaal loopt, dat direct naar het middelpunt en hart van de pijp voert. Moge jullie geest even direct zijn als deze weg. Moge jullie tong niet gespleten zijn. Jullie zijn op pad gestuurd om een boom te vinden die dit volk een grote dienst kan bewijzen. Vertel ons nu dus onomwonden wat jullie gevonden hebben." 'Strekt-zich-uit' maakte daarop vier keer een cirkelvormige beweging met de pijp en wees vervolgens met de steel naar de verkenner die verslag moest uitbrengen. "Ik liep een heuvel op en toen zag ik vele leden van het 'heilige-altijd-staande-volk'."(hiermee worden de bomen bedoeld.) "Naar welke kant keek je en wat zag je na de eerste heuvel?"  vroeg 'Strekt-zich-uit'. "Ik keek naar het Westen," antwoordde de verkenner, "en toen liep ik verder en keek ik over een tweede heuvel, waar ik nog veel meer leden zag van het 'heilige-altijd-staande-volk' dat daar woont."

Op deze manier werd de verkenner vier keer ondervraagd, want zoals je weet worden alle goede dingen bij ons volk in viervoud uitgevoerd. Bovendien horen we onze verkenners altijd op deze wijze uit als we op oorlogspad zijn, en nu beschouwden we de uitverkoren boom als een vijand die gedood moet worden. Toen de verkenners verslag hadden uitgebracht, kleedden zij zich alsof ze op oorlogspad gingen. Vervolgens verlieten zij het kamp alsof ze de vijand gingen aanvallen. De verkenners werden gevolgd door een grote groep mensen. Bij de uitverkoren boom aangekomen, gingen ze er allemaal omheen staan. Als laatste arriveerde 'Strekt-zich-uit' met zijn pijp, die hij vasthield met de steel naar de boom gewend. Hij sprak de volgende woorden. "Van de vele leden van het 'heilige-altijd-staande-volk' ben jij, 0 ruisende populier, op gewijde wijze gekozen. Jij zult naar het middelpunt van de heilige kring van het volk worden gebracht en daar zul je het volk vertegenwoordigen en ons helpen de wens van 'Wakan-Tanka' in vervulling te doen gaan. Je bent een goedaardige en een mooie boom. In jouw kruin hebben de gevleugelde volkeren hun nakomelingen grootgebracht. Vanaf de uiteinden van je hoogverheven takken tot beneden aan je wortels hebben gevleugelde en viervoeters hun onderkomens gebouwd."

"Wanneer jij je in het middelpunt van onze heilige kring zult verheffen, zul jij het volk vertegenwoordigen en zul je net als de pijp hemel en aarde verbinden. De zwakken zullen op jou leunen en jij zult heel het volk tot steun zijn. Met de uiteinden van jouw takken zul jij de heilige rode en blauwe dagen vasthouden. Jij zult op de plek staan waar de vier heilige paden elkaar kruisen en zo het middelpunt van de grootse Krachten van het universum zijn. Mogen wij tweevoeters altijd jouw heilige voorbeeld volgen, want wij zien dat jij altijd omhoog kijkt naar de hemel. Spoedig zul je met alle volkeren der wereld in het middelpunt staan. Jij zult alle wezens en dingen niets dan goeds brengen. 'Hetchetu Welo'!" (het zij zo!) Daarop bood 'Strekt-zich-uit' de pijp aan hemel en aarde aan, waarna hij met de steel de westkant, de noordkant, de oostkant en de zuidkant van de boom aanraakte. Vervolgens stak hij de pijp aan.

Het lijkt mij thans verstandig uit te leggen waarom de populier voor ons zeer 'Wakan' (heilig) is. Misschien moet ik eerst vertellen dat de populier ons lang geleden heeft geleerd hoe we onze tipi's moesten bouwen, aangezien het blad van de populier dezelfde vorm heeft als een tipi. Daar kwamen we achter toen enkele oude mannen toekeken hoe kinderen hutten van deze bladeren bouwden. Ook dit maakt goed duidelijk dat volwassenen veel kunnen leren van kinderen, want de harten van deze kleintjes zijn zuiver en daarom kan de Grote Geest hun tal van dingen ingeven die oudere mensen ontgaan. Een andere reden waarom we de populier als middelpunt van onze rituele hut hebben gekozen, is dat de Grote Geest ons heeft laten zien dat wanneer je een van zijn takken kruisgewijs insnijdt, er in de nerf een volmaakte vijfpuntster zichtbaar wordt, die voor ons de aanwezigheid van de Grote Geest vertegenwoordigt. Misschien heb je ook wel eens opgemerkt dat je zelfs in het zwakste briesje de stem van de populier kunt horen. Voor zover wij weten is dit zijn gebed tot de Grote Geest. Want niet alleen de mens, maar alle dingen en wezens bidden voortdurend op eigen wijze tot hem. De leiders van het volk voerden vervolgens rond de boom een kleine overwinningsdans uit, waarbij ze liederen zongen die alleen de leiders mogen zingen. Terwijl ze zongen en dansten, zochten ze de man uit die de eer te beurt zou vallen de boom de eerste slag toe te dienen. Dit moet altijd een man zijn met een goed karakter die op het oorlogspad blijk heeft gegeven van moed en zelfopoffering. De leiders kozen nog drie andere mannen uit, waarna deze vier ieder aan één kant van de boom gingen staan.

De aanvoerder, die aan de Westkant stond, vertelde vervolgens over zijn heldhaftige oorlogsdaden en toen hij zijn verhaal had gedaan,juichten de mannen en hieven de vrouwen schrille vreugdekreten aan. De dappere man gebaarde daarna drie keer met zijn bijl naar de boom en bij de vierde keer hakte hij daadwerkelijk toe. Vervolgens vertelden de andere drie mannen over hun heldendaden en toen zij daarmee klaar waren, hakten zij op precies dezelfde wijze op de boom in. Bij elke slag riep het volk: "Hi! Hey!"  Toen de boom op het punt van vallen stond, mengden de leiders zich onder het volk om iemand met een rustige en devote aard uit te kiezen. Deze persoon bracht de boom de genadeslag toe. Toen de boom omviel, ging er een luid gejuich op en de vrouwen slaakten opnieuw schrille vreugdekreten. Er werd voor gewaakt dat de boom in zijn val niet de grond zou raken. Ook mocht niemand over de stam heen stappen. Toen werd de boom door zes mensen naar het kamp gedragen, maar voordat zij het kamp bereikten, hielden de dragers vier keer stil. Na de laatste keer te zijn gestopt, huilden ze als prairiewolven, precies zoals krijgers die van het oorlogspad terugkeren. Vervolgens haastten ze zich naar het kamp en legden daar de boom neer op palen, opdat hij de grond niet zou raken. Ze zorgden ervoor dat de stam van de boom naar de kuil wees die ze reeds hadden gegraven en dat de kruin naar het westen wees. De rituele hut rond de boom was nog niet opgezet. Wel waren alle palen reeds in de grond geslagen en was al het materiaal verzameld dat nodig was voor de Inipi, de zuivering. De leider van het ritueel, 'Strekt-zich-uit', en degenen die aan de dans zouden meedoen, gingen vervolgens naar een grote vergader­ tipi waar ze zichzelf moesten voorbereiden en verdere opdrachten zouden ontvangen. Toen zij allen binnen waren werd de tipi goed afgesloten en de gehele vloer werd daarna met bladeren bedekt.

'Strekt-zich-uit', die aan de Westkant van de tipi zat, maakte vlak voor zich op de grond een plek vrij waar een gloeiend stuk houtskool werd neergelegd. Terwijl hij daarboven sweetgrass vlam liet vatten, sprak hij: "Wij verbranden dit heilige kruid voor 'Wakan-Tanka', opdat alle tweevoeters en gevleugelde van het universum naaste verwanten van elkaar zullen worden. Zo zal de wereld van vreugde vervuld worden."  Toen werd er met twee gevorkte stokken en een rechte stok een rek om vlees te drogen in het klein nagebouwd. Dit werd blauw geschilderd, omdat het droogrek de hemel voorstelt. In onze gebeden vragen wij of de rekken altijd net zo vol mogen zijn als de hemel dat is. Daarna werd de pijp opgeheven en nadat deze boven de rook was gezuiverd, werd hij tegen het rek aangezet, want op deze wijze vertegenwoordigt de pijp onze gebeden en wijst het pad dat van de aarde naar de hemel leidt. Alle heilige voorwerpen die tijdens de dans zouden worden gebruikt, de uit de huiden gesneden figuren, de heilige verf, de kalfshuid en de buidels van hertenleer, werden vervolgens boven de rook van het sweetgrass gezuiverd. Ook de dansers zuiverden zichzelf. Toen dit was gebeurd, pakte 'Strekt-zich-uit' zijn pijp op, hief deze ten hemel en sprak een gebed.

"0 Grootvader, 'Wakan-Tanka', gij hebt alles geschapen. Gij zijt er altijd geweest en zult er altijd zijn. Gij bent goed geweest voor uw volk, want gij hebt ons leren bidden met de pijp die gij ons hebt ge­ schonken. Gij hebt mij in een visioen een heilige dans getoond, waarin ik mijn volk nu zal onderrichten. Vandaag zullen wij uw wil doen geschieden. Terwijl ik op deze heilige aarde sta, waarop reeds generaties van ons volk hebben gestaan, doe ik een stem naar u opgaan door u deze pijp aan te bieden. Aanschouw mij, 0 'Wakan-Tanka', want ik vertegenwoordig het gehele volk. Deze pijp zal de vier Krachten en alle gevleugelde van het universum bevatten. Samen met hen, die één zullen worden, doe ik een stem naar u opgaan. Aanschouw mij! Verlicht mijn geest met uw nimmer dovende licht! Als eerste, 0 Gevleugelde Kracht van de plek waar de zon ondergaat, bied ik deze pijp namens u aan 'Wakan-Tanka' aan. Voor u is er plaats in deze pijp. Sta ons bij met uw rode en blauwe dagen die het volk heilig maken!"

Toen hield 'Strekt-zich-uit' een pluk tabak omhoog, en nadat hij ermee naar de hemel, de aarde en de vier windrichtingen had gewezen, stopte hij deze in de kop van de pijp. Terwijl hij de volgende gebeden uitsprak, stopte hij eveneens voor de andere richtingen plukjes tabak in de pijp. "0 gij, Gevleugelde Kracht van de plek waar 'Waziah' woont, ik zal deze pijp zo dadelijk aan 'Wakan-Tanka' aanbieden. Help mij met de twee weldadige dagen waarover gij beschikt, de rode en de blauwe dagen die zuiverend zijn voor het volk en voor het universum. Er is plaats voor u ingeruimd in de pijp. Sta ons bijl. 0 gij, Kracht van de plek waar de zon opkomt, gij die kennis schenkt en de dageraad bewaakt, help ons met uw twee rode en blauwe dagen die het volk inzicht en licht geven. Voor u is er plaats ingeruimd in deze pijp die ik dadelijk aan 'Wakan-Tanka' zal aanbieden. Sta ons bij! 0 gij, heiligste Kracht van de plek waar we altijd op uitzien. Bron van alle leven en beschermer van het volk en zijn nakomelingen: help ons met uw twee rode en blauwe dagen! Er is plaats voor u ingeruimd in de pijp. 0 gij, Gevlekte Adelaar van de hemel! Wij weten dat gij scherpe ogen hebt, waarmee u zelfs het kleinste schepsel op Moeder Aarde ziet bewegen. 0 gij, die in de hoge hemelen verblijft en al­ wetend is, ik bied deze pijp aan 'Wakan-Tanka' aan! Help ons met uw twee weldadige rode en blauwe dagen! 0 gij, Grootmoeder Aarde! Gij die uitgestrekt ligt om alle dingen te dragen! Gij ondersteunt ook een tweevoeter die een pijp aanbiedt aan de Grote Geest. Gij vormt het middelpunt van de twee goede rode en blauwe dagen. Ook voor u zal er plaats zijn in de pijp, sta ons bij!"

'Strekt-zich-uit' stopte daarna stukjes tabak in de pijp voor elk van de volgende gevleugelde: de koningsvogel, het roodborstje, de leeuwerik, die tijdens de twee goede dagen zingt, de specht, de havik, die het leven voor de andere gevleugelde volkeren zo moeilijk maakt, de sperwer, de ekster, die alles weet, de merel, en nog vele andere gevleugelde. Nu waren alle schepselen en de zes richtingen van het universum in de kop van de pijp verzameld. De pijp werd verzegeld met talk en tegen het kleine blauwe droogrek aangezet. 'Strekt-zich-uit' nam daarna een andere pijp op, stopte die, en allen liepen de tipi uit, naar de plek waar de heilige boom lag. Nadat er een gloeiend stuk houtskool was aangedragen, werden de boom en de kuil met de rook van zoet gras gezuiverd. "0 'Wakan-Tanka' " bad 'Strekt-zich-uit' terwijl hij de pijp met één hand omhoog hield, "aanschouw dit heilige boomwezen dat zich dadelijk in deze kuil zal oprichten. Hij zal zich dankzij de heilige pijp verheffen. Ik raak hem aan met de heilige aardkleurige verf van onze Grootmoeder en met het vet van onze viervoetige bizon. Door dit boomwezen met rode aarde aan te raken, gedenken wij dat de nakomelingen van al wat beweegt aan onze Moeder Aarde ontsproten zijn. Met jouw hulp, 0 boom, zal ik zo dadelijk mijn lichaam en mijn ziel aan 'Wakan-Tanka' aanbevelen, en daarmee bied ik hem heel het volk aan en alle toekomstige generaties."

'Strekt-zich-uit' nam toen de rode verf, hield deze aan de zes richtingen voor, en richtte opnieuw het woord tot de heilige boom: "0 boom, jij zult je dadelijk verheffen. Wees mijn volk genadig, opdat het onder jouw hoede tot bloei moge komen." Aan de Westkant, de Noordkant, de Oostkant en de Zuidkant van de boom schilderde 'Strekt-zich-uit' toen rode strepen, en ter ere van de Grote Geest bracht hij ook aan de top wat verf aan. Moeder Aarde bedacht hij vervolgens door de onderkant van de boom aan te stippen. Daarna nam 'Strekt-zich-uit' de huid van het bizonkalf en sprak: "Ons volk leeft van dit bizonwezen. Het geeft ons onderdak, kleding, voedsel, en alles wat we verder nodig hebben. 0 bizonkalf, ik geef je nu een heilige plek in de top van de boom. Deze boom zal jou in zijn handen houden en je opheffen naar 'Wakan-Tanka'. zie toe bij wat ik nu ga doen! Hierdoor zullen alle schepselen die op aarde bewegen of in de lucht vliegen gelukkig worden!"


Opbellen
E-mail