The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

In de tipi waar een ziel wordt bewaard, dient altijd een vrouw aanwezig te zijn die is uitgekozen om zorg te dragen voor de heilige bundel. De eerste vrouw die deze heilige taak uitvoerde, heette 'Rode-Dag-Vrouw'. Deze heilige uitverkorene legde het 'Wakan' vlees in de zon te drogen, waarna er 'Wasna' (Dit is gedroogd vlees, vermengd met wilde kersen en merg uit bizon botten.) van werd gemaakt. Dit heilige voedsel wordt opgeborgen in een bijzonder beschilderde doos van bizonhuid en bewaard tot de dag waarop de ziel wordt vrijgelaten. Op mooie dagen moet de bundel met de ziel naar buiten worden gebracht en gericht op het zuiden aan een driepoot worden gehangen. Op deze dagen brengt het volk de ziel geschenken en komt voor haar bidden. Ook deze geschenken worden in een bijzonder beschilderde doos van bizonhuid bewaard. Later worden zij verdeeld onder de armen en behoeftige. Nadat de bizonhuid op rituele wijze is gelooid, wordt zij geverfd en opnieuw boven de rook van sweetgrass gezuiverd. De bewaarder van de ziel dient de huid vervolgens met de volgende woorden aan de vier windstreken van het universum voor te houden: "0 jij ziel, mijn kleinzoon, sta standvastig op deze aarde en kijk om je heen. Kijk naar de hemel, naar de vier windstreken van het universum en naar je Moeder, de aarde! En gij, 0 'Witte-Bizonkoe-Vrouw' die eigenlijk huist in deze huid, gij bent naar ons volk gekomen om het een grote dienst te bewijzen. Nu staat gij op het punt één te worden met deze ziel. Samen zult u het middelpunt vormen van de kring van het volk en tevens de eenheid van het volk vertegenwoordigen. Door jou met deze huid te bekleden, 0 ziel, leg ik haar tegelijkertijd over het gehele volk, alsof het één is."

Als de heilige bundel aan de driepoot voor de tent hangt, wordt deze bizonhuid er overheen gelegd met het haar aan de buitenkant. Bovenop de driepoot moet een oorlogshoofdtooi worden geplaatst, gemaakt van veren van 'Wanbli Galeshka'. (de Gevlekte Adelaar.) Hoewel de helpers wel de driepoot mogen aanraken, is het aanraken van de heilige bundel voorbehouden aan de bewaarder van de ziel. Hij draagt de bundel altijd dicht tegen zijn hart gedrukt, in de holte van zijn linker elleboog, omdat deze het dichtst bij het hart ligt. Iedere keer wanneer de bundel opnieuw de tipi wordt binnengedragen, moet hij eerst aan de hemel, dan aan de aarde en tenslotte aan de vier windstreken van het universum worden aangeboden. Voordat het ritueel van de bevrijding der ziel kan worden uitgevoerd, dienen de nabestaanden eerst een groot aantal voorwerpen te verzamelen. Voor arme mensen kan dit enkele jaren in beslag nemen, maar normaal gesproken wordt een ziel één jaar vastgehouden. Mocht de bewaarder overlijden voordat de ziel is bevrijd, dan neemt zijn vrouw diens taak over, terwijl ze bovendien de ziel van haar overleden echtgenoot bewaart. Mocht ook de vrouw komen te overlijden, dan bewaren de helpers de drie zielen. Dit zal uiteraard een uiterst zware en heilige verantwoordelijkheid zijn. Voordat de ziel van een kind wordt vrijgelaten, komt het hele volk bijeen, aangezien iedereen deelneemt aan dit belangrijke ritueel, dat het best de 'heiliging' kan worden genoemd. Als dit grote moment nadert, gaan alle mannen op bizonjacht. Wanneer een groot aantal bizons is gedood, worden de botten verbrijzeld en gekookt, en van het merg wordt 'Wasna' gemaakt. De vrouwen drogen de beste delen van het vlees. Ook dit gedroogde vlees, ('Papa' genaamd) wordt gebruikt bij het ritueel. Nadat eerst overleg is gepleegd met de andere heilige mannen onder het volk, wijst de bewaarder van de ziel een speciale dag aan. Wanneer die gekomen is, zet men een grote vergadertent op, die is gemaakt uit het materiaal van een aantal kleinere tipi's. De aarde in de tent wordt bestrooid met gewijde salie. De helper van de bewaarder van de ziel neemt dan een pijp. Terwijl hij deze ten hemel heft, roept hij: "Aanschouw ons, 0 'Wakan-Tanka'! Wij staan op het punt uw wil ten uitvoer te brengen. Samen met alle heilige wezens van het universum bieden wij u deze pijp aan!"

Daarna neemt de helper een plukje heilige 'Kinnikinnick' tabak, en terwijl hij de tabak samen met de steel van de pijp naar het Westen houdt, roept hij: "Met deze 'Wakan' tabak plaatsen wij u in deze pijp, 0 Gevleugelde Kracht van het Westen. We zullen aanstonds onze stemmen naar 'Wakan-Tanka' doen opgaan en smeken dat u ons steunt! Deze dag is 'Wakan', (Heilig) want er wordt een ziel vrijgelaten. Het gehele universum zal vervuld raken van geluk en blijdschap! 0 gij heilige Kracht die vertoeft op de plek waar de zon ondergaat. Wij volbrengen heden een grootse daad. Geef ons voor deze plechtigheid een van de twee rode blauwe dagen waarover gij beschikt!" Deze Kracht van het Westen, die nu in de tabak aanwezig is, wordt in de pijp gestopt. Terwijl de helper een andere pluk 'kinnikinnick' tabak naar het Noorden omhoog houdt, spreekt hij een gebed uit. "0 gij Donderwezen, gij die vertoeft waar 'Waziah', (hij die komt met de zuiverende winden en waakt over de gezondheid der mensen) zijn tent heeft opgeslagen. 0 Kaalhoofdige Adelaar van het Noorden, uw vleugels worden nimmer moe! Ook voor u is plaats in deze pijp die aan 'Wakan-Tanka' zal worden aangeboden. Help ons en geef ons een van uw twee heilige dagen!" Vervolgens houdt de helper een nieuwe pluk 'kinnikinnick' tabak naar het Oosten, en hij zet zijn gebed voort. "0 gij heilig wezen dat vertoeft op de plek waar de zon opkomt, bron van alle kennis! Uw pad is dat van de rijzende zon die de wereld verlicht. uw naam is 'Huntka', want gij beschikt over wijsheid en lange vleugels. Ook voor u is er plaats in de pijp. Help ons onze stem naar 'Wakan-Tanka' te doen opgaan! Geef ons uw heilige dagen!"

Als de Kracht van het Oosten in de pijp is gestopt, wordt een pluk 'kinnikinnick' tabak naar het Zuiden gehouden met het volgende gebed: "0 gij die waakt over het pad dat leidt naar de plek waar we altijd op uitkijken. Gij die waakt over het pad waarover ons volk loopt. Wij plaatsen u in deze heilige pijp! U beheerst ons leven en de levens van alle volkeren van het universum. Alles wat beweegt en alles wat een wil heeft, laat zijn stem aan 'Wakan-Tanka' horen. U krijgt een plek in onze pijp. Help ons onze stem te doen opklinken en geef ons een van uw goede dagen! Dit vragen wij u, 0 Witte Zwaan, gij die vertoeft op de plek waar wij altijd op uitzien." De steel van de pijp wordt daarna samen met een pluk 'kinnikinnick' tabak naar de aarde gericht. "0 gij, heilige Aarde, waaruit wij voortgekomen zijn, gij zijt nederig, terwijl u alle dingen voedt. Wij weten dat u wakan bent en dat wij allemaal met u verwant zijn. Grootmoeder en Moeder Aarde, ook voor u, vruchtdragers, is er plek in deze pijp. 0 Moeder, moge uw volk op het pad des levens de sterke winden trotseren! Mogen wij u standvastig bewandelen! Moge er geen aarzeling in onze stappen zijn! Wij en allen die op u bewegen, zenden onze stemmen omhoog naar 'Wakan-Tanka'! Sta ons bij! Uit één keel klinkt onze hartenkreet: sta ons bij!"  Wanneer de pijp aldus is gevuld met alle krachten en met alles wat zich in het universum bevindt, wordt hij overhandigd aan de bewaarder van de ziel, die hem aanneemt en weeklagend naar de tipi van de bewaarder van de zeer heilige pijp loopt. Bij binnenkomst in de tipi houdt hij de pijp met de steel naar het Zuiden gericht voor zich, waarna hij hem overhandigt aan de bewaarder van de pijp. "Hi Ho! Hi Ho!" (Dank!), zegt deze heilige man als hij de pijp aanneemt. "Deze pijp die je mij hebt gebracht is inderdaad even heilig de oorspronkelijke pijp die de 'Witte-Bizonkoe-Vrouw' ons heeft gegeven. Voor iemand die tot inzicht gekomen is, zijn ze werkelijk elfde. De pijp die je ons nu hebt gebracht, is echter bijzonder heilig, omdat ik zie dat deze pijp het gehele universum bevat. Wat het dat je wenst?" De helper zegt "Wij verzoeken je deze pijp te roken en daarna het ritueel te leiden voor de bevrijding van de ziel van mijn jonge zoon. Wij willen ook vagen of je de oorspronkelijke 'Wakan' pijp meebrengt, die jou destijds is toevertrouwd." "How! Hetchetu Welo!" antwoordt de heilige man, "Ik zal komen!"  Vervolgens houdt hij de hem overhandigde pijp in de richting van de hemel, de aarde en de vier windstreken, waarna hij hem oprookt. Als hij daarmee klaar is, verzamelt hij zorgvuldig de as, want ook die is bijzonder 'Wakan'.

De twee mannen keren terug naar de grote tent waar alles in gereedheid is gebracht voor het grote ritueel. Bij binnenkomst maken ze met de richting van de zon mee een rondgang door de tent, alvorens ze aan de Westkant, tegenover de ingang, gaan zitten. Dan loopt de vrouw van de bewaarder van de ziel weeklagend naar haar tipi, waar ze de heilige bundel ophaalt en vervolgens terugkeert naar de tent. Ze gaat voor de bewaarder van de heilige pijp staan en legt de bundel in zijn uitgestrekte handen. "Dank, dank!" zegt de heilige bewaarder en vervolgens richt hij het woord tot de ziel in de bundel. "Jij, 0 ziel, verbleef onder je volk, maar binnenkort zul je vertrekken. Vandaag is jouw dag aangebroken en deze dag is 'Wakan'. Vandaag buigt jouw Vader, 'Wakan-Tanka', zich voorover om jou te aanschouwen. Heel je volk heeft zich verzameld, opdat je niet alleen zult zijn. Al je verwanten houden van je en hebben goed voor je gezorgd. Jij en de heilige 'Witte-Bizonkoe-Vrouw' van de vier tijdperken, die ons de heilige pijp heeft gebracht, zijn nu samen in deze tent. Deze huid die jou bedekt en die de heilige vrouw voorstelt, zal jouw hele volk bedekken! De heilige pijp die ze ons heeft gebracht, heeft het volk blij gemaakt. Kijk! Dit is de heilige dag! 'Hetchetu welo'!" Er wordt een cirkel uit de grond geschraapt die een wentel plaats van een bizon voorstelt en de heilige bundel wordt in deze cirkel neergelegd. Met aarde van de wentelplaats wordt vervolgens een tweede cirkel aangebracht, waarin van west naar oost en van noord naar zuid een kruis wordt getekend. De pijp wordt op dit kruis neergelegd, met de steel naar het westen en de kop naar het oosten. Dan wordt de heilige bundel naast de pijp gelegd, onderaan de goede rode weg, want dit is de plek waarnaar de ziel binnenkort zal afreizen. Een van de helpers loopt vervolgens naar het vuur in het midden van de tipi en met een gespleten stok pakt hij een gloeiend stuk houtskool op dat hij voor de bewaarder van de pijp neerlegt. De bewaarder houdt de pijp in zijn linkerhand, en een plukje heilig kruid in zijn rechterhand. Beide handen heft hij ten hemel, waarna hij ze langzaam naar beneden brengt in de richting van het stuk houtskool. Dat doet hij viermaal terwijl hij bidt: "0 Grootvader, 'Wakan-Tanka', op deze heilige dag van u zend ik u deze geur die de hemel boven ons zal vervullen. Dit kruid omvat niet alleen de aarde, dit grote eiland, maar ook mijn Grootmoeder, mijn Moeder, alle viervoeters, de gevleugelde en de tweevoeters, die allen op een 'wakan' wijze voortschrijden. De geur van dit kruid zal het gehele universum doordringen. 0 'Wakan-Tanka', wees ons allen genadig!"

De kop van de pijp wordt boven de rook gehouden, en wel zodanig dat de rook door de pijp stroomt en aan het uiteinde van de steel, die naar de hemel wijst, weer te voorschijn komt. Op deze manier is 'Wakan-Tanka' de eerste die de pijp rookt, waardoor deze wordt gezuiverd. Terwijl hij dit doet, spreekt de bewaarder van de pijp een gebed uit. "0 'Wakan-Tanka', aanschouw de pijp! De rook van dit kruid zal alles op aarde aanraken en zelfs tot de hemel reiken. Moge de weg van uw volk als deze rook zijn. We hebben u deze pijp aangeboden en nu zal ik de kop met heilige 'kinnikinnik' vullen. Gij hebt ons geleerd dat de ronde kop van de pijp het centrum van het universum en het hart van de mens is! 0 'Wakan-Tanka', buig u voorover om vandaag uw blik op ons te richten. Kijk naar uw pijp waarmee wij zo dadelijk een stem naar u zullen doen opgaan, samen met de gevleugelde volkeren, de viervoeters en alle vruchten van onze Moeder Aarde. Alles wat gij hebt geschapen, zal samen met ons deze m doen opklinken!"  Terwijl de heilige bewaarder de pijp stopt, offert hij de tabak op rituele wijze aan de zes richtingen. Onderwijl bidt hij: "O gij, Gevleugelde Kracht, daar waar de zon ondergaat, (het Westen) gij zijt 'Wakan'. Met u en door u zenden wij een stem naar 'Wakan-Tanka' alvorens wij deze ziel prijsgeven. Er is plaats voor u in deze pijp. Help ons! Geef ons volk uw rode en blauwe dagen, opdat zij het heilige des levens op 'Wakan' wijze kunnen bewandelen! O gij, Gevleugelde Kracht van de plek waar 'Waziah' woont! (het Noorden) Gij die de aarde zuivert, de tweevoeters en al wat onrein er de ziel van een tweevoeter zullen wij via u een stem naar 'Wakan-Tanka' doen opgaan. Er is plaats voor u in deze pijp. Help ons m onze stem te verheffen! Geef ons de twee heilige dagen ver gij beschikt! 0 gij, Gevleugelde Kracht, die vertoeft op de plek vanwaar de zon komt! (het Oosten) Gij met uw lange vleugels, die heerst over de kennis en het licht van het universum, wij zullen zo dadelijk een stem naar 'Wakan-Tanka' doen opgaan met deze ziel die onder dit volk verbleef. Ook gij beschikt over twee grootse rode en blauwe dagen. Geef ons deze en help ons onze stem omhoog te zenden! 0 gij, heilige Witte Zwaan, die vertoeft op de plek waar wij altijd op uitkijken. (het Zuiden) Gij beheerst het rode pad dat naar de plek leidt waar 'Waziah' zijn tent heeft opgeslagen. Gij leidt alle viervoeters en tweevoeters die langs dit heilige pad reizen. Wij staan op het punt een ziel vrij te laten die over uw pad zal reizen. Via deze ziel doen wij een stem opgaan naar 'Wakan-Tanka'! Help ons deze stem te verheffen en geef ons uw twee heilige dagen!"

"0 gij, Gevlekte Adelaar, die naast de hemel woont, dichtbij 'Wakan-Tanka'! Uw vleugels zijn machtig. Gij zijt degene die waakt over de heilige kring van het volk en alles wat zich binnen deze cirkel bevindt. Moge het hele volk gelukkig zijn en talrijke zegeningen kennen! Wij staan op het punt een ziel vrij te laten die een lange reis zal gaan maken, opdat de stappen van komende generaties 'Wakan' zullen zijn. Er is plaats voor u in de pijp! Sta ons bij onze stem naar 'Wakan-Tanka' te doen opgaan en geef ons de heilige rode en blauwe dagen die u toebehoren! 0 'Wakan-Tanka', wij staan op het punt u deze pijp aan te bieden. Zie neer op ons en op onze Grootmoeder en Moeder Aarde. Alles op onze Moeder, de aardse bron van alle leven, is 'Wakan'. Op haar zet ons volk zijn stappen. Mogen die vastberaden en sterk zijn! Vanaf u, Grootmoeder Aarde, zal een ziel vertrekken. In deze pijp is plaats voor u en voor al uw heilige dingen en volkeren! Allen tezamen doen wij één stem naar 'Wakan-Tanka' opgaan. Help ons op een u welgevallige 'Wakan' wijze te lopen! Geef ons de heilige rode en blauwe dagen waarover gij beschikt!" Aldus werd het hele universum in de pijp opgenomen, waarna de bewaarder van de pijp zich tot het volk wendt en spreekt: "Aangezien wij dit alles op de juiste wijze hebben uitgevoerd, zou de ziel een goede reis moeten hebben, terwijl het ons volk zal helpen zich te vermenigvuldigen en het heilige pad te bewandelen op een manier die 'Wakan-Tanka' welgevallig is."  Tegen de ziel spreekt hij vervolgens: "0 jij ziel, mijn kleinkind, bent de wortel van dit grootse ritueel. Aan jou zal veel ontspruiten dat 'Wakan' is. Deze rite zal ons volk leren vrijgevig te zijn, de behoeftige bij te staan en in ieder opzicht de leer van 'Wakan-Tanka' te volgen. 0 ziel, dit is jouw dag. Jouw tijd is nu gekomen! Vier maagden zullen altijd de kracht van dit ritueel met zich gen. Jij, o ziel, zult hen bedekken met jouw heilige bizonhuid. Dit is jouw dag. Het is er een van vreugde, want er is veel licht volk gekomen. Alles wat in het verleden bij jou was, is ook jou. Je familieleden hebben voedsel meegebracht. Nadat dit gezuiverd is, zal het jou worden aangeboden en daarna zal het aan maagden worden gegeven. Vervolgens zal het met de armen en behoeftige worden gedeeld. Maar nu is voor ons het moment om deze pijp te offeren aan 'Wakan-Tanka' en daarna op te roken. Alles wat het universum omvat, bieden wij hem aan. Deze pijp verheft onze stem tot hem. 'Hetchetu welo!' " (Zo zij het!)

"Hee-ay-hay-ee-ee! Hee-ay-hay-ee-ee! Hee-ay-hay-ee-ee! Hee-ay-hay-ee-ee! 'Tunkashila' 'Wakan-Tanka', Grootvader, Grote Geest, richt uw blik omlaag naar ons! Dit is de 'Wakan' dag voor deze ziel. Moge zij komende generaties helpen op gewijde wijze te lopen! Wij bieden u, 0 'Wakan-Tanka', deze pijp aan, en vragen u deze ziel, haar familieleden en het hele volk bij te staan! Aanschouw de pijp en buig u voorover om toe te zien hoe wij uw wil volbrengen! Vanaf deze aarde doen wij een stem opgaan naar u! Wees ons en deze ziel, die zal worden losgelaten uit het middelpunt van de kring van zijn volk, genadig! 0 Grootvader, 'Wakan-Tanka', wees ons genadig, opdat ons volk zal kunnen leven!" Hierop antwoordt het gehele volk: "Hi yee!" (Dank!) Dan steekt de bewaarder de pijp aan, neemt een paar trekjes en geeft hem vervolgens door aan de bewaarder van de ziel, die hem aanbiedt aan de hemel, de aarde en de vier windstreken. Nadat hij enkele trekjes genomen heeft, laat hij de pijp met de richting van de zon mee rondgaan, zodat het hele volk kan roken. Een ieder die een trek van de pijp neemt, vraagt om een zegening. Wanneer de pijp bij zijn bewaarder terugkomt, is hij gezuiverd en wordt de as voorzichtig in een speciale zak van hertenleer gedaan. Nadat de pijp aan 'Wakan-Tanka' is geofferd, begint de bewaarder te weeklagen, en even later weeklaagt iedereen. Ik moet misschien uitleggen dat het goed is om op dit moment een weeklacht aan te heffen, want het is een teken dat we aan de ziel den­ ken en aan de dood, waaraan geen enkel schepsel kan ontsnappen. Het is tevens een teken van onze deemoed jegens de Grote Geest, want wij weten dat wij voor hem slechts stof zijn, terwijl hij alles is en met alle macht is omkleed.


Opbellen
E-mail