The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

" 'Kletterende-hagel-vrouw', jij zit hier op gewijde wijze! Dat is goed, want de geesten van de bizon zijn gekomen om jou te aanschouwen en daarom zal ik jou vertellen over het visioen dat ik heb ontvangen. In mijn visioen begaf ik mij naar de plaats waar de reus woont, en ik zag dat er een groot volk in diezelfde richting trok, alsof het op reis was. Net als wij hadden zij bewakers, leiders en heilige gebedsmannen. Toen ik tegenover dit volk kwam te staan, hield het stil. Eén van hun leiders trad naar voren en sprak mij aan."

"Tweevoeter, aanschouw dit heilige volk! Het zal nu een hooggeacht jong meisje een levenswandel bijbrengen. In haar leven zul je vier tijdperken herkennen." 'Beweegt-Lopend'  vervolgde: "Toen brachten ze een klein meisje naar voren dat ging zitten. Ik zag dat het een klein bizonkoekalf was. Zij stond op en begon te lopen, maar even later wankelde ze en ging opnieuw liggen. Haar volk, waarvan ik nu zag dat het een bizon volk was, verzamelde zich rond het kleine kalf. Eén bizon blies rode adem over haar uit en toen het kalf opnieuw ging liggen, zag ik dat het veranderd was in een één jarig bizon kalf. Haar moeder bleef rode adem over haar uitblazen en stootte haar zachtjes aan. Toen ze weer opstond, zag ik dat zij ten tweede male was veranderd, want nu stond er een iets grotere bizon voor me. De jonge bizon ging vervolgens liggen, maar toen ze weer opstond, was ze volgroeid. Toen rende ze weg, over de heuvel. Alle bizons snoven, zodat het hele universum begon te trillen."

"Even later zag ik in alle vier de windstreken bizons, maar die veranderden in mensen. In hun midden zag ik het kleine meisje staan met de bal in haar hand. Ze gooide de bal naar de plek waar de zon ondergaat. Daarop ging een ieder achter die bal aan om hem terug te brengen naar het middelpunt. Op dezelfde wijze gooide het meisje de bal naar de plek waar de reus woont, naar de plek waar de zon opkomt en naar de plek waar we altijd op uitkijken. Telkens kwam de bal terug bij het meisje in het midden. De laatste keer gooide het meisje de bal recht omhoog, waarop al die mensen terstond weer in bizons veranderden. Vanzelfsprekend was nu niemand meer in staat de bal te vangen, aangezien bizons geen handen hebben zoals wij. Het kleine meisje, dat nu opnieuw een bizonkalf was, duwde de bal voorzichtig naar mij toe."

"De leider van het bizonvolk sprak mij daarop aldus aan: "Dit universum behoort eigenlijk toe aan de tweevoeters, want wij viervoetige bizons kunnen niet met een bal spelen. Daarom moet je de bal meenemen en terugkeren naar de leden van je eigen volk en hen uitleggen wat wij je hier hebben geleerd." 'Beweegt-Lopend' legde toen het ritueel uit aan 'Kletterende-hagel-vrouw' en aan de andere mensen die zich daar hadden verzameld. "In dit visioen hebben ze mij laten zien dat de bizon vier tijdperken in zich draagt. 'Kletterende-hagel-vrouw' en de bizon (vertegenwoordigd door zijn schedel) zullen samen vanuit deze tipi vertrekken en zij zal de bal opgooien, zoals ik jullie in het visioen heb uitgelegd. Het is de wil van 'Wakan-Tanka' dat dit gebeurt. Onthoud dat de bal de wereld is en onze Vader, 'Wakan-Tanka', want de wereld of het universum is zijn verblijfplaats. Degene die de bal vangt, zal een grote genade deelachtig worden. Een ieder moet proberen de bal te vangen en 'Kletterende-hagel-vrouw' zal het bizonkalf in het midden zijn. Ze zal ons nu verlaten en onderweg vier maal stoppen. Elke stap die zij zet, zal het volk ten goede komen."

Het gehele volk had zich buiten de tipi verzameld om te kunnen horen wat er werd gezegd. De mensen droegen hun beste kleren en waren zeer verheugd. 'Hoge-Holle-Hoorn' verliet als eerste de tipi. Hij droeg de 'Chanupa Wakan'. (Heilige pijp) Na hem volgde zijn dochter, 'Kletterende-hagel-vrouw', die de bal in haar rechterhand droeg. Tenslotte kwam 'Beweegt-Lopend' met de bizonschedel al snuivend naar buiten. Hij stootte 'Kletterende-hagel-vrouw' vier keer met de schedel aan, waarbij er telkens rode rook uit zijn neus kwam. Terwijl hij dit deed, zong 'Beweegt-Lopend' een van zijn heilige liederen: "Uit alle richtingen komen zij op gewijde wijze, zij kwamen om jou te zien! 'Kletterende-hagel-vrouw' zat op gewijde wijze, en zij komen allemaal om haar te zien!" Toen zij tenslotte voor de vierde keer stilhielden, stonden 'Hoge-Holle-Hoorn' en 'Beweegt-Lopend' aan weerszijden van het meisje. Hun ogen waren gericht op de plek waar de zon ondergaat. Het meisje gooide de bal naar het Westen. Iemand uit het volk ving de bal en nadat hij deze stevig had vastgepakt, bood hij de bal aan de zes richtingen aan en gaf hem terug aan het meisje in het midden.

Op dezelfde wijze keek het drietal nu naar de plek waar de reus woont. De bal werd in die richting gegooid, waarna iedereen te hoop liep om hem te bemachtigen. Uiteindelijk werd de bal weer naar het midden gebracht. Toen werd de bal naar de plek gegooid waar de zon opkomt, en tenslotte naar de plek waar we altijd op uitkijken. Degenen die de bal wisten te vangen, kregen een paard of een ander waardevol geschenk. De vijfde keer werd de bal recht omhoog gegooid. In het gedrang kreeg uiteindelijk iemand de bal te pakken om hem terug te brengen naar het meisje in het midden.

Toen het opgooien van de bal was afgelopen, gaf 'Hoge-Holle-Hoorn' de 'Chanupa Wakan' (Heilige pijp) aan 'Beweegt-Lopend', die de steel hemelwaarts hief en zijn stem naar 'Wakan-Tanka' deed opgaan. "Hee-ay-hay-ee-ee! Hee-ay-hay-ee-ee! Hee-ay-hay-ee-ee! Hee-ay-hay-ee-ee! Ik doe een stem opgaan naar u, 0 'Wakan-Tanka', naar u, eeuwige die boven alles verheven is. Vader, 'Wakan-Tanka', gij staat aan het hoofd van alle schepselen. Alles behoort u toe, want gij hebt het universum geschapen. Op dit grootse eiland hebt gij ons volk neergezet en gij hebt ons de wijsheid gegeven om alle dingen te kennen. Gij hebt ons zon en maan, de vier winden en de vier Krachten van het universum leren kennen. Wij weten dat de generaties ontsproten zijn aan en terugkeren naar de plek waar we altijd op uitkijken. Dit rechte rode pad dat leidt naar de plek waar de reus woont, hebben wij op gewijde wijze bewandeld. Bovenal weten wij dat onze vier naaste verwanten altijd onze Grootvader en Vader, 'Wakan-Tanka', en onze Grootmoeder en Moeder, de aarde, zijn."

"0 'Wakan-Tanka', aanschouw vandaag 'Kletterende-hagel-vrouw' die in haar hand de bal vasthoudt die, zoals duidelijk werd in mijn visioen, de aarde voorstelt. Zij draagt in haar hand het teken van een zeer heilig ritueel dat kracht zal verlenen aan de toekomstige generaties die uw aarde zullen erven. Hun voetstappen zullen vast­ beraden zijn en zij zullen bevrijd zijn van de duisternis der onwetendheid. 'Kletterende-hagel-vrouw' staat daar met uw wereld in haar handen. Vanaf vandaag zal de bal toebehoren aan de komende generaties, die zich zullen verheugen terwijl zij hand in hand met hun kinderen het levenspad bewandelen. Sta hen bij dit heilige pad vrij van onwetendheid af te leggen. Moge de hemel genadig op ons neer­ zien! Grootvader, 'Wakan-Tanka'! Vader, 'Wakan-Tanka'! Mogen wij altijd uw wil onderkennen en ten uitvoer brengen. Mogen wij de verwantschap die hier is bezegeld nooit verliezen! Mogen wij haar voor altijd koesteren en liefhebben! 0 'Wakan-Tanka', wees mij genadig, opdat mijn volk zal leven!"

De 'Chanupa Wakan' (Heilige pijp) werd toen door alle aanwezigen gerookt of aangeraakt. Degenen van ons volk die het geluk hadden gehad de bal te vangen, kregen geschenken in de vorm van paarden of bizonhuiden. Het gehele volk vierde een groot feest en iedereen was verheugd, want de belofte die 'Witte-Bizonkoe-Vrouw' in het begin had gedaan, was nu tenslotte vervuld.


Opbellen
E-mail