The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

De overdracht van de 'Chanupa Wakan'. (Heilige Pijp)

Op een vroege ochtend, vele winters geleden, waren twee Lakota krijgers met pijl en boog aan het jagen. Terwijl zij vanaf een heuvel naar wild speurden, zagen zij in de verte iets op zonderlinge en wonderbaarlijke wijze naderen. Toen de mysterieuze verschijning dichterbij was gekomen, zagen ze dat deze verschijning een bijzonder mooie, in wit hertenleer geklede vrouw was. Ze droeg een bundel op haar rug. De vrouw was een ware lust voor het oog, zodat een van de Lakota krijgers oneerbare bedoelingen opvatte en zijn vriend daarover vertelde. Deze goede man zei echter dat hij dergelijke gedachten niet mocht toelaten, omdat de vrouw vast en zeker 'Wakan' (Heilig) was. De raadselachtige vrouw was de mannen nu zeer dicht genaderd. Ze legde haar bundel op de grond en vroeg degene met de slechte bedoelingen naderbij te komen. Toen de jongeling de mysterieuze vrouw bereikte, werden zij omhuld door een dikke wolk. Korte tijd later trok de wolk op en stond de heilige vrouw daar, met aan haar voeten de slechte man, die nog slechts uit botten bestond, huiveringwekkende slangen waren bezig hem te verorberen. "Onthoud wat je hier ziet." zei de mysterieuze vrouw tegen de goede man. "Ik zal jouw volk bezoeken en wens dan te spreken met jouw opperhoofd 'Hehlokecha Najin'. ('Staande-Holle-Hoorn') Keer terug naar hem en zeg hem dat hij een grote tipi in gereedheid brengt waarin hij het gehele volk moet samen roepen, en allen dienen zich voor te bereiden op mijn komst. Ik heb jullie iets zeer belangrijks mede te delen!"

Toen keerde de jonge man terug naar de tipi van zijn opperhoofd om hem op de hoogte te stellen van alles wat er was gebeurd. Hij vertelde dat deze 'Wakan' vrouw hen zou komen bezoeken en dat iedereen voorbereidingen moest treffen. Het opperhoofd, 'Staande-Holle-Hoorn', liet daarna enkele tipi's afbreken, waarna met de onderdelen daarvan een grote tent werd opgetrokken, zoals de heilige vrouw had opgedragen. Hij stuurde een omroeper op pad om de mensen te vertellen dat ze hun beste kleren van hertenleer moesten aantrekken, en dan terstond naar de grote tent dienden te komen. Vanzelfsprekend waren de mensen erg opgewonden toen ze in de grote tent de komst van de 'Wakan' vrouw afwachtten. Iedereen vroeg zich af waar deze mysterieuze vrouw vandaan kwam en wat zij hun te vertellen zou hebben. Na korte tijd meldden de jonge mannen die op de uitkijk stonden voor de 'Wakan' vrouw dat zij in de verte iets op sierlijke wijze zagen naderen. En toen plotseling kwam zij de grote tent binnen, maakte een rondgang met de richting van de zon mee, en hield stil voor 'Staande-Holle-Hoorn'. Ze nam de bundel van haar rug, hield deze met beide handen voor aan het opperhoofd, en sprak: "Aanschouw dit en heb het voor altijd lief! Het is 'Lela Wakan', (bijzonder Heilig) en jullie dienen het als zodanig te behandelen. Nooit mag een onzuiver iemand dit aanschouwen, want in deze bundel bevindt zich een 'Chanupa Wakan'. (Heilige Pijp) Hiermee zullen jullie, in de winters die volgen, jullie stemmen omhoog zenden naar 'Wakan-Tanka', (de Grote Geest) jullie Vader en Grootvader."

Nadat de mysterieuze vrouw dit had gezegd, haalde zij een pijp uit haar bundel en een kleine ronde steen die zij op de grond legde. Terwijl ze de steel van de 'Chanupa' (Pijp) ten hemel hief, sprak ze: "Met deze 'Chanupa Wakan' zullen jullie de aarde bewandelen, want de aarde is jullie Grootmoeder en Moeder, en zij is 'Wakan'. Elke stap die jullie op haar zetten, dient als een gebed te zijn. De kop van deze 'Chanupa' is van rode steen vervaardigd; dit is de aarde. In de steen is een bizonkalf gekerfd dat naar het midden is gewend, en hij vertegenwoordigt alle viervoeters die jullie Moeder bewonen. De steel van de 'Chanupa' is van hout, en dit hout symboliseert alles wat op aarde groeit. Deze twaalf veren die omlaag hangen op de plek waar de steel overgaat in de kop, zijn afkomstig van 'Wanbli Galeshka', (de Gevlekte Adelaar) en zij vertegenwoordigen de adelaar en alle gevleugelde volkeren in de lucht. Al deze volkeren en alle dingen in het universum worden één met degene die de 'Chanupa' rookt, alle zenden zij hun stemmen omhoog naar 'Wakan-Tanka'. Als jullie met deze 'Chanupa' bidden, bidden jullie voor en tezamen met alles." De 'Wakan' vrouw raakte vervolgens met het mondstuk van de pijp de ronde steen op de grond aan, en sprak: "Door deze 'Chanupa' zullen jullie met al jullie familieleden verbonden zijn: met jullie Grootvader en Vader, en met jullie Grootmoeder en Moeder. Deze ronde steen, die is gemaakt van dezelfde soort rode steen als de kop van de pijp, is eveneens een geschenk van jullie Vader 'Wakan-Tanka'. Deze steen is de aarde, jullie Grootmoeder en Moeder, de plek waar jullie zullen leven en een rijk nageslacht zullen voortbrengen. Deze aarde die hij jullie heeft geschonken is rood, net zoals de tweevoeters die deze aarde bevolken. En de Grote Geest heeft jullie eveneens een rode dag en een rode weg geschonken. Vergeet niet dat dit alles heilig is! Iedere nieuwe dageraad is telkens weer een heilig gebeuren. Iedere dag is heilig, want het licht komt van jullie Vader 'Wakan-Tanka'. En onthoudt altijd dat de tweevoeters en alle andere wezens die op deze aarde staan, heilig zijn en als zodanig behandeld dienen te worden."

"De zeven cirkels op deze steen zijn vol betekenis, want zij vertegenwoordigen de zeven rituelen waarbij de pijp zal worden gebruikt. De eerste grote cirkel staat voor het eerste ritueel dat ik jullie zal onthullen, en de zes andere staan voor de rituelen die jullie in de loop der tijd rechtstreeks zullen worden geopenbaard. 'Staande-Holle-Hoorn', wees goed voor deze geschenken en voor jouw volk, want zij zijn 'Wakan'! Met deze 'Chanupa'  zullen de tweevoeters zich vermenigvuldigen, en hun zal alle goeds ten deel vallen. 'Wakan-Tanka' heeft jullie deze 'Chanupa' van boven doen toekomen, opdat jullie daarmee kennis zullen verwerven. Voor dit grootse geschenk dienen jullie altijd dankbaar te zijn! Doch voor ik ga, wil ik jullie instructies geven voor het eerste ritueel waarbij jullie volk de 'Chanupa' zal gebruiken. Als iemand van jullie volk sterft, zou dat voor jullie een heilige dag dienen te zijn. Bewaar dan zijn ziel op de wijze die ik jullie zal onderrichten. Hierdoor zullen jullie veel kracht verwerven, want wanneer deze ziel wordt behouden, zullen de zorg en liefde voor jullie naasten toenemen. Zolang deze persoon met zijn ziel voor jullie volk behouden blijft, zullen jullie via hem jullie stemmen tot 'Wakan-Tanka' kunnen richten."

"Het zou ook een heilige dag moeten zijn wanneer een ziel wordt losgelaten en terugkeert naar huis, naar 'Wakan-Tanka'. Op deze dag zullen immers vier vrouwen Wakan worden verklaard, vrouwen die op zekere dag kinderen zullen baren welke op gewijde wijze het pad des levens zullen bewandelen en zo jullie volk tot voorbeeld zullen dienen. Kijk goed naar mij, want ik zal het zijn die via hen spreekt en daardoor zullen zij 'Wakan' (Heilig) worden. Hij die de ziel van een overledene bewaart, dient een goed en zuiver mens te zijn. Hij dient de 'Chanupa' zodanig te gebruiken, dat het gehele volk tezamen met de ziel zijn stem naar 'Wakan-Tanka' laat opklinken. De vruchten van Moeder Aarde en alle andere vruchtdragers zullen op die manier worden gezegend, terwijl jullie volk dan het levenspad op gewijde wijze zal bewandelen. Vergeet niet dat 'Wakan-Tanka' jullie zeven dagen gegeven heeft om jullie stemmen naar hem te doen opgaan. Zolang jullie dit onthouden, zullen jullie leven. Al het overige zullen jullie te gelegener tijd rechtstreeks van 'Wakan-Tanka' zelf vernemen."

De heilige vrouw maakte vervolgens aanstalten de tent te verlaten, maar terwijl ze zich opnieuw richtte tot 'Staande-Holle-Hoorn', sprak zij: "Aanschouw deze 'Chanupa'! Onthoud altijd hoe 'Wakan' hij is en behandel hem als zodanig, want deze 'Chanupa' zal jullie naar het einde voeren. Onthoud dat er in mij vier tijdperken zijn verenigd. Ik vertrek nu, maar in elk tijdperk zal ik naar jouw volk omzien, en uiteindelijk zal ik terugkeren." Nadat de mysterieuze vrouw met de richting van de zon mee rond de tent was gelopen, vertrok zij, maar toen zij een korte afstand had afgelegd, keek ze om naar het volk en ging zitten. Toen zij weer opstond, was zij tot verbazing van het volk veranderd in een roodbruin bizonkoe kalf. Het kalf deed enkele stappen, ging liggen, en met de blik nog steeds op het volk gericht, rolde het op zijn rug. Toen het weer overeind kwam, was het veranderd in een witte bizonkoe. De witte bizonkoe zette een paar stappen, rolde over de grond, en veranderde in een zwarte bizonkoe. Deze bizonkoe verwijderde zich van het volk, hielt halt, en nadat zij naar alle vier de windstreken van het universum een buiging had gemaakt, verdween zij over de heuvels.

Opbellen
E-mail