The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Hunkapi. (Het aangaan van verwantschap.)

In dit ritueel, 'Hunkapi', gaan we een verwantschap aan op aarde, hetgeen een weerspiegeling vormt van de waarachtige verwantschap die altijd tussen de mens en 'Wakan-Tanka' heeft bestaan. Zoals onze liefde voor 'Wakan-Tanka' altijd op de eerste plaats komt, zo dienen we ook onze medemensen lief te hebben en nauwere verwantschapsbetrekkingen met hen aan te gaan, zelfs als zij tot andere vol­ keren behoren. Door het instellen en uitvoeren van dit ritueel, dat ik nu zal beschrijven, handelen wij naar de wens van de Grote Geest. Dit ritueel is namelijk een van de zeven rituelen die de 'Witte-Bizonkoe-Vrouw' ons in den beginne heeft beloofd.

Andere volkeren beweren dat zij de grondleggers zijn van dit ritueel, maar dat is niet het geval, want het was de Lakota 'Matohoshila' (Berenjong) een zeer 'Wakan' (heilig) man, die dit ritueel in een visioen van 'Wakan-Tanka' heeft ontvangen. Je moet weten dat het heilige gewas maïs in het gebied van de Sioux oorspronkelijk niet voorkwam, maar dat 'Berenjong' lang geleden een groots visioen over maïs had. Later, toen hij naar het Zuidoosten reisde, vond hij een stukje grond dat met maïs was begroeid, precies zoals hij dat in zijn visioen had gezien. Hij bracht deze maïs mee voor zijn volk, maar hij wist niet dat dit gewas toebehoorde aan het volk van de Ri, waarmee de Sioux al sinds jaar en dag in staat van oorlog leefden.

Voor de Ri was maïs net zo belangrijk en net zo heilig als de pijp voor ons volk, en daarom stuurden zij kort nadat de maïs was verdwenen boodschappers naar het kamp van de Sioux. Zij boden ons tal van geschenken aan, waaronder de door ons zeer gewaardeerde roltabak, en vroegen hun maïs terug. De Sioux stemden in met het vredesaanbod, en 'Berenjong', die nu de betekenis van zijn visioen begreep, bracht zijn volk daarvan op de hoogte. Hij zei dat wij door het uitvoeren van dit ritueel een hechte en bestendige band met het volk der Ri zouden aanknopen. Deze band zou tot het einde der tijden voortbestaan en alle andere volkeren tot voorbeeld moeten strekken.

Iedereen reageerde opgetogen op deze boodschap en 'Berenjong' kreeg de bevoegdheid en het gezag om met het 'Hunkapi-ritueel' vrede te stichten. 'Berenjong' legde toen uit dat iedere keer wanneer dit ritueel zou worden uitgevoerd, degene die een ander tot bloedverwant wilde maken als een Ri beschouwd diende te worden. Hij zou ook degene zijn die de ander zou moeten bezingen. 'Berenjong' gaf de Ri die op bezoek waren opdracht een heilige vergadertent op te zetten. Bovendien moesten ze iemand uitkiezen die het gehele Ri volk zou vertegenwoordigen. Hij zou degene zijn die 'Berenjong' zou bezingen, terwijl 'Berenjong' op zijn beurt het gehele volk der Sioux zou vertegenwoordigen.

Even later stopte 'Berenjong' zijn pijp en liep naar de Ri die was aangewezen om zijn volk te vertegenwoordigen. Terwijl hij hem de pijp aanbood, zei hij: "Ik vraagje hulp bij het vestigen van een heilig ritueel dat mij voor het heil van ons volk door de Grote Geest in een visioen is geopenbaard. Het is zijn wens dat wij dit doen. Hij, onze Grootvader en Vader, is met ons volk, de Sioux, een verwantschap aangegaan. Het is onze taak een ritueel uit te voeren waarin deze verwantschap wordt uitgebreid tot leden van andere volkeren. Moge datgene wat wij hier doen anderen tot voorbeeld zijn! Jij vertegenwoordigt het gehele Ri volk en ik vertegenwoordig het volk der Sioux. Jij bent hierheen gekomen om vrede te stichten en wij hebben jouw aanbod aanvaard. Zoals je ziet zullen we iets bewerkstelligen dat dieper gaat dan hetgeen waar je om hebt gevraagd. Toen je om vrede kwam vragen, heb je tabak voor ons meegebracht waarop wij zeer gesteld zijn. In ruil daarvoor zullen wij jullie de heilige maïs teruggeven die jullie boven alles koesteren. Zowel de tabak als de maïs zijn heilig, want ze komen van de Grote Geest. Ze zijn door hem gemaakt om door ons te worden gebruikt!"

'Berenjong' legde de Ri toen uit hoe de rituele offergaven, die later aan de Sioux zouden worden aangeboden, moesten worden samengesteld, en hij vertelde hem ook wat daarvoor allemaal nodig was: een pijp, tabak, vier maïsstengels met kolven, een maïsstengel zonder kolf, een bizonschedel, drie stokken voor een droogrek, gedroogd bizonvlees, rode en donkerblauwe verf, adelaarsveren, een mes, zoet gras en een gedroogde bizonblaas. Toen alle benodigdheden waren verzameld, nam 'Berenjong' een mes waarmee hij een deel van de grond in de tipi schoon schraapte. Op deze heilige plek legde hij vier stukken gloeiend houtskool en daar bovenop legde hij sweetgrass.

Vervolgens sprak hij een gebed. "0 Grootvader, 'Wakan-Tanka', aanschouw ons! Hier zullen wij verwantschap aangaan en vrede stichten. Het is uw wil dat dit geschiedt. Met dit sweetgrass, dat u toebehoort, maak ik nu rook die naar u zal opstijgen. Bij alles wat wij doen, denken we het eerst aan u, daarna aan onze heilige Moeder Aarde en tenslotte aan de vier windstreken. Door dit ritueel uit te voeren, geven we gehoor aan uw wil op deze aarde. We zullen een vrede stichten die tot het einde der tijden zal standhouden. De rook van dit sweetgrass zal alles in het universum doordringen. Het is goed!"

Alle benodigdheden werden boven de rook gezuiverd. Van de stokken werd een droogrek gemaakt, waartegen de pijp werd gezet. Toen legde 'Berenjong' de bizonblaas voor zich neer en terwijl hij een pluk tabak omhoog hield naar het westen, sprak hij een gebed. "0 gij, bewaker van het pad waar de zon ondergaat en heerser over de wateren! Wij staan op het punt een verwantschap aan te gaan en een heilige vrede te stichten. Gij beschikt over twee heilige dagen. Laat het volk hierin delen opdat zij het pad des levens met vastberaden tred bewandelen! Gij zult delen in de verwantschapsband die hier zo dadelijk zal worden aangeknoopt en in de vrede die zal worden gesloten. Sta ons bij! Wij vestigen hier op aarde dezelfde verwantschap die 'Wakan-Tanka' in alle eeuwigheid met zijn volk heeft gehad."

Nadat de Kracht van het westen aldus over de tabak was gekomen, werd hij vervolgens in de blaas gestopt. Ik moet hier misschien aan toevoegen dat de bizonblaas voor veel volkeren net zo heilig is als de pijp voor ons, want ook een buidel gemaakt van de bizonblaas kan het gehele universum omvatten. Daarna werd een pluk tabak aan het noorden aangeboden met het volgende gebed: "0 gij die vertoeft waar de reus 'Waziah' woont en die de zuiverende winden beheerst, gij zult in deze heilige buidel worden geplaatst. Help ons daarom met uw twee heilige dagen en ondersteun ons als wij het rechte pad des levens aflopen." De Kracht van het Noorden die nu in de tabak zat, werd in de buidel gestopt. Daarna bood 'Berenjong' een pluk tabak aan de Kracht van het Oosten aan. "Gij die het pad bewaakt waar de zon opkomt en die kennis geeft, ook gij wordt opgenomen in deze offergave. Sta ons dus bij met uw twee heilige dagen!" Nadat de Kracht van het Oosten in de buidel was gestopt, werd er met een gebed een pluk tabak aangeboden aan de plek waar we altijd op uitzien. "0 gij, Witte Zwaan, die het pad beheerst waarover de generaties wandelen. Voor u is er plek ingeruimd in deze heilige buidel. Sta ons dus bij met uw twee rode en blauwe dagen!"

Nadat de Kracht van het Zuiden in de buidel van de bizonblaas was gestopt, bood 'Berenjong' een pluk tabak aan de hemel aan. "Grootvader die troont in de heilige hemel, 'Wakan-Tanka', Vader, 'Wakan-Tanka', Grootmoeder Aarde en Moeder Aarde, mogen wij onze viervoudige verwantschap met u doorgronden. Mogen wij deze kennis gebruiken bij het stichten van vrede met een ander volk. Door hier op aarde verwantschapsbanden aan te gaan, weten wij dat we uw wil vervullen. 0 'Wakan-Tanka', gij zijt boven alles verheven, maar vandaag bent gij hier bij ons." De tabak voor de Grote Geest werd toen in de buidel gestopt en terwijl 'Berenjong' een pluk tabak omlaag hield, sprak hij een gebed. "Grootmoeder Aarde, hoor mij aan! Op u gaan wij een verwantschap aan met een volk, zoals gij met ons een verbond bent aangegaan door ons de 'Chanupa Wakan' (heilige pijp) te brengen. De tweevoeters, de viervoeters, de gevleugelde en alles wat op u beweegt, zijn uw kinderen. Alle wezens en dingen zullen onze verwanten zijn, en zoals we aan u verwant zijn, 0 Moeder, zo zullen wij aan een ander volk verwant zijn en met hun vrede sluiten. Mogen wij met liefde en genade over het heilige pad lopen! 0 Grootmoeder en Moeder, wij plaatsen u in deze buidel. Help ons bij het aangaan van verwant­ schap en van eeuwigdurende vrede!"


Opbellen
E-mail