The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Inipi. (De Zuivering.)

Bij het ritueel van de 'Inipi', (de zweethut) worden alle krachten van het universum aangewend, aarde en alles wat daaraan ontspruit, water, vuur en lucht. Het water vertegenwoordigt de donderwezens die op onheilspellende wijze hun opwachting maken, maar in feite goedaardig zijn. De stoom die van de met vuur verhitte stenen slaat, is immers beangstigend, maar zuivert ons, zodat we naar de wil van 'Wakan-Tanka' (de Grote Geest) kunnen leven. Als we volledig gezuiverd zijn, kan hij ons zelfs een visioen schenken. Wanneer we in de zweethut water gebruiken, zouden we aan 'Wakan-Tanka' moeten denken, want hij stroomt voortdurend en staat zijn levenskracht aan alles af. Wij zouden zelfs als water moeten zijn, lager dan alle dingen, maar sterker dan steen. De zweethut wordt gemaakt uit twaalf of zestien jonge wilgen. Ook deze bomen hebben ons een les te leren, want in de herfst sterven hun bladeren af en keren terug naar de aarde, maar in de lente komen ze opnieuw tot leven. Ook mensen sterven op deze wijze, komen opnieuw tot leven in de echte wereld van 'Wakan-Tanka', waar zich alleen de geesten van alle dingen bevinden. Hier op aarde kunnen we dit werkelijke leven ervaren, als we onze lichamen en geesten zuiveren en zo nader komen tot 'Wakan-Tanka' die een en al zuiverheid is. De wilgen die het raamwerk van de zweethut vormen, worden zodanig neergezet dat ze naar de vier windstreken van het universum wijzen. De hut als geheel vormt zo een weerspiegeling van het universum, met inbegrip van de tweevoeters, de viervoeters, de gevleugelde volkeren en alle andere dingen in de wereld, want al deze volkeren en dingen moeten eveneens worden gezuiverd voordat zij hun stem naar 'Wakan-Tanka' kunnen doen opgaan.

De stenen die we gebruiken, vertegenwoordigen niet alleen Grootmoeder Aarde, die alle vruchten baart, maar bovendien de onverwoestbare en eeuwigdurende aard van 'Wakan-Tanka'. Het vuur dat wordt gebruikt om de stenen te verwarmen, vertegenwoordigt de grote kracht van ''Wakan-Tanka', die alle dingen tot leven brengt. Het vuur is als een zonnestraal, want de zon is in zekere zin eveneens ''Wakan-Tanka'. De ronde vuurhaard in het midden van de zweethut vormt het middelpunt van het universum waarin 'Wakan-Tanka' zich ophoudt met zijn voornaamste kracht, het vuur. Al deze zaken zijn 'Wakan' (Heilig) voor ons en moeten ten diepste worden begrepen als we onszelf werkelijk willen zuiveren, want de kracht van een ding of handeling ligt vervat in de betekenis en in het begrip ervan. De zweethut wordt altijd zodanig gebouwd dat de ingang naar het Oosten wijst, want uit deze richting stroomt het licht der wijsheid. Op ongeveer tien passen ten oosten van de hut leggen we eerst een gewijde stookplaats aan waar 'Peta owihankeshni', het (vuur zonder einde) of het (eeuwigdurend vuur), zal worden ontstoken. Hier worden ook de stenen verhit. Bij de aanleg van de gewijde stookplaats leggen we eerst vier stukken hout neer die van oost naar west wijzen. Daarbovenop leggen we vier stukken hout die van noord naar zuid wijzen. Daaromheen groeperen we, net als bij een tipi, een aantal andere stukken hout; eerst aan de westkant en vervolgens aan de noordkant, aan de oostkant en aan de zuidkant. Aan deze vier kanten worden stenen neergelegd en bovenop deze stenen worden later nog veel meer stenen gestapeld. Terwijl we deze brandstapel oprichten, spreken we een gebed uit. "0 Grootvader, 'Wakan-Tanka', u bent overal en u bent er altijd geweest. Ik sta op het punt uw wil hier op aarde ten uitvoer te brengen, zoals u ons dat hebt geleerd. Als we deze heilige stenen bij de vier windstreken neerleggen, beseffen wij dat u het bent die het middelpunt vormt. 0 heilige stenen, jullie zijn ons behulpzaam de wil van 'Wakan-Tanka' te volbrengen!"

Terwijl wij als altijd aan de oostkant van de stapel het vuur aanmaken, bidden wij: "0 'Wakan-Tanka', dit is uw eeuwige vuur dat ons op dit bijzondere eiland geschonken is! Het is uw wil dat wij deze stookplaats op gewijde wijze aanleggen. Het eeuwig vuur dooft nimmer. Door middel van dit vuur zullen we gezuiverd worden, tot nieuw leven komen, en aldus uw krachten dichter naderen." Als we de centrale offerplaats in de zweethut maken, de plek waar later de verhitte stenen zullen worden neergelegd, slaan we eerst in het midden een stok in de grond. Rondom dit punt leggen we een reep ongelooide huid in een cirkel. Terwijl we dit heilige middelpunt vastleggen, dienen we te bidden: "0 Grootvader en Vader 'Wakan-Tanka', schepper van alles, gij Eeuwige, aanschouw mij! En gij, Grootmoeder en Moeder Aarde, gij zijt 'Wakan' (Heilig) en hebt heilige oren. Aanhoor mij! Wij zijn uit u voortgekomen en maken deel uit  van u. Wij weten dat onze lichamen naar u zullen terugkeren, wanneer onze zielen afreizen langs het weidse pad. Door dit middelpunt in de aarde te markeren, denk ik aan u, naar wie mijn lichaam zal terugkeren. Bovenal denk ik echter aan 'Wakan-Tanka', met wie onze zielen zich zullen verenigen. Door mijzelf op deze manier te zuiveren, wil ik mij u waardig tonen, O 'Wakan-Tanka', opdat mijn volk zal leven!"

In het midden van de zweethut wordt nu een rond gat gegraven en met de uit het gat geschepte aarde wordt een heilig pad aangelegd dat vanuit de hut naar het Oosten leidt. Aan het einde van dit pad wordt een hoopje aarde opgeworpen. Intussen bidden wij: "Op u, Grootmoeder Aarde, zal ik het heilige pad des levens aanleggen. Door onszelf voor het volk te zuiveren, zullen wij dit pad met vastberaden tred afleggen, want het voert naar 'Wakan-Tanka'. Dit pad bestaat uit vier stappen die heilig zijn. Moge mijn volk dit pad bewandelen! Mogen wij zuiver zijn! Mogen wij herboren worden." En dan richten wij onze stem direct tot 'Wakan-Tanka'. "Grootvader 'Wakan-Tanka', wij hebben uw wil begrepen en wij kennen de heilige stappen die we zullen gaan zetten. Met de hulp van alle dingen en alle wezens zullen wij nu onze stem naar u doen opgaan. Wees ons genadig! Sta ons bij! Ik betreed hier zelf het heilige pad en verhef mijn stem tot u via de vier krachten, die zoals wij weten slechts één kracht vertegenwoordigen. Help mij bij dit alles! 0 mijn Grootvader 'Wakan-Tanka', wees ons genadig! Help mijn volk en help alle dingen om op een u welgevallige en gewijde wijze te bestaan! 0 'Wakan-Tanka', schenk ons nieuw leven!" De leider van het zuiveringsritueel gaat nu zonder helpers met zijn pijp de hut binnen. Hij maakt een rondgang met de richting van de zon mee, gaat aan de Westkant zitten, en maakt daarna van het gat in het midden een offerplaats door bij elke windstreek een plukje tabak neer te leggen. Dan wordt er een gloeiend stuk houtskool de hut binnengebracht, dat in het midden wordt neergelegd. De leider verbrandt vervolgens wat sweetgrass en wrijft de rook uit over zijn gehele lichaam, voeten, hoofd en handen. Ook de pijp wordt boven de rook gezuiverd. Alles wordt aldus geheiligd, en als er zich iets in de hut bevindt dat onrein is, wordt dit door de kracht van de rook verdreven. De leider moet nu een pluk tabak aanbieden aan de Gevleugelde Kracht van de plek waar de zon ondergaat en waar het reinigende water vandaan komt. Deze Kracht wordt aangeroepen met de vraag of zij wil helpen het ritueel voorspoedig te laten verlopen. Nadat de heilige tabak in de pijp is gestopt, worden op dezelfde wijze plukjes tabak aangeboden aan de Krachten van het noorden, vanwaar de reinigende winden komen, aan het Oosten, de plek waar de zon opkomt en alle wijsheid ontspringt, en aan het Zuiden, dat de bron en het einde van alle leven vormt. Hierna wordt tabak aangeboden aan Vader Hemel en aan Moeder Aarde.

Terwijl aldus de hulp wordt ingeroepen van alle Krachten en al deze plukken tabak in de pijp worden gestopt, schreeuwen degenen die buiten de hut staan "How!", want zij zijn verheugd en tevreden over deze heilige daad. Nu de pijp is gevuld en alles 'Wakan' (heilig) is gemaakt, verlaat de leider de hut en loopt hij over het heilige pad naar het oosten. Daar plaatst hij de pijp op de heilige aardhoop met de kop naar het westen en de steel naar het Oosten. Iedereen die zich wil laten zuiveren, betreedt nu de hut. De leider loopt voorop en terwijl iedereen diep buigt alvorens de hut binnen te gaan, spreekt hij een gebed. "Hi ho! Hi ho! Pila miya! (Dank!) Door bij het betreden van deze hut diep te buigen, word ik eraan herinnerd dat ik in het niet val bij u, O 'Wakan-Tanka', die alles zijt. Gij zijt het die ons op dit eiland hebt neergezet. Wij zijn de laatste die geschapen zijn door u, die is en altijd al was. Help mij zuiver te worden voordat ik mijn stem naar u doe opgaan! Help ons bij alles wat wij nu zullen gaan doen!" Als zij de hut eenmaal hebben betreden, maken de mannen een rondgang met de zon mee en uiteindelijk gaan zij op de heilige salie zitten die over de grond is uitgestrooid. De leider zit in het Oosten, vlak naast de ingang. Enige tijd lang zwijgen zij. Ieders gedachten gaan uit naar de goedheid van 'Wakan-Tanka', die alle dingen heeft geschapen. Dan draagt een helper de pijp de hut binnen. Vaak is dit een vrouw. Gedurende het ritueel blijft deze helper buiten de hut staan. De man aan de Westkant neemt de pijp aan en legt hem voor zich neer. De steel wijst naar het Westen. Met een gevorkte stok haalt de helper nu een steen uit het 'Peta owihankeshni', (eeuwige vuur) loopt ermee over het heilige pad en geeft hem aan de leider binnenin de hut, waar de kei midden op de ronde offerplaats wordt gelegd. Deze eerste steen is voor 'Wakan-Tanka', die altijd het middelpunt der dingen vormt. De aan de Westkant gezeten man raakt met het mondstuk van de pijp de steen aan. Dit herhaalt hij telkens wanneer er een steen op de offerplaats wordt gelegd. Ondertussen roept iedereen in de hut: "Hi ye! Pila miya!" (Dank)


Opbellen
E-mail