The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Nagi Gluhapi. (Het bewaren en loslaten van de ziel.)

Door middel van dit ritueel zuiveren wij de zielen van onze doden en wordt onze liefde voor elkaar versterkt. De vier zuivere vrouwen die het heilige gedeelte van de bizon eten (ik zal dit later beschrijven), moeten altijd onthouden dat hun kinderen 'Wakan' (heilig) zullen zijn en derhalve op een heilige manier dienen te worden opgevoed. De moeder dient alles op te offeren voor haar kinderen en zij moet in zichzelf en in haar kinderen een grote liefde voor 'Wakan-Tanka' (de Grote Geest) doen opbloeien, want op den duur zullen deze kinderen zich ontwikkelen tot heilige mensen en tot leiders van hun volk, en zij zullen over de macht beschikken om anderen 'wakan' (heilig) te maken. In het begin bewaarden we slechts de zielen van enkele van onze grote leiders, maar later hielden we de zielen van bijna alle goede mensen vast. Door een ziel te bewaren volgens de juiste rituelen, zoals de 'Witte-Bizonkoe-Vrouw' ons heeft onderwezen, wordt deze ziel dusdanig gezuiverd dat zij één wordt met de Geest. Hierdoor kan de ziel terugkeren naar de plaats van oorsprong, (naar 'Wakan-Tanka'.) en hoeft zij niet rond te dolen op aarde, zoals het geval is met de zielen van slechte mensen. Het bewaren van de ziel helpt ons bovendien de dood te gedenken en 'Wakan-Tanka', die boven de sterfelijkheid verheven is. Iedere keer wanneer een ziel wordt bewaard, gaan velen van de onzen naar de tipi van de overledene om te bidden, en op de dag dat de ziel wordt vrijgelaten, komen alle mensen bijeen om hun stemmen tot 'Wakan-Tanka' te richten. De ziel die over zijn heilige pad zal reizen, bemiddelt daarbij. Nu zal ik je uitleggen hoe dit ritueel oorspronkelijk door ons volk werd uitgevoerd.

Een van de achterkleinkinderen van 'Staande-Holle-Hoorn' had een kind dat door de ouders zeer werd bemind. Op zekere dag echter stierf het, tot groot verdriet van de ouders. De diepbedroefde vader ging naar de bewaarder van de heilige pijp (op dat moment was dat 'Hoge-Holle-Hoorn' ) en sprak tot hem. "De heilige vrouw heeft ons uitgelegd hoe we de pijp moeten gebruiken en hoe we de ziel van een overledene kunnen bewaren. Ik ben nu ontroostbaar, omdat ik mijn geliefde zoon heb verloren, en daarom zou ik zijn ziel willen bewaren, zoals ons dat is geleerd. Aangezien jij de bewaarder van de heilige pijp bent, vraag ik jou of je mij wilt vertellen wat ik moet doen! 'How! Hetchetu Welo!' " (Het is goed!) zei 'Hoge-Holle-Hoorn', en samen gingen zij naar de plaats waar het kind lag opgebaard, omringd door hevig huilende vrouwen. Toen zij de plek naderden, verstomde het huilen, waarna 'Hoge-Holle-Hoorn' het woord nam. "Deze jongen lijkt dood, maar toch is hij dat niet werkelijk, want wij zullen zijn ziel te midden van ons volk bewaren. Hierdoor zullen onze kinderen en kindskinderen 'Wakan' (Heilig) worden. We zullen nu doen wat de heilige vrouw en de pijp ons hebben geleerd. Het is de wens van 'Wakan-Tanka' dat dit ritueel wordt uitgevoerd."  Er werd een pluk haar van het kind genomen, en terwijl 'Hoge-Holle-Hoorn' deze handeling uitvoerde, begon hij te bidden. "0 'Wakan-Tanka', aanschouw ons! Dit is de eerste keer dat wij gehoor geven aan uw wil, op de wijze die gij ons bij monde van de heilige vrouw hebt geleerd. Wij zullen de ziel van dit kind bewaren, opdat onze Moeder, de aarde, vrucht zal dragen en opdat onze kin­ deren op gewijde wijze het pad des levens zullen bewandelen." 'Hoge-Holle-Hoorn' maakte zich toen gereed om de haarlok van het kind te zuiveren. Er werd een gloeiend stuk houtskool gebracht en daarop werd een plukje sweetgrass gelegd. "0 'Wakan-Tanka'," bad 'Hoge-Holle-Hoorn', "de rook van het zoete gras zal tot u opstijgen en zich door het universum verspreiden. De gevleugelde, de viervoeters en de tweevoeters zullen de geur herkennen, want we beseffen dat wij allen aan elkaar verwant zijn. Mogen al onze broeders meegaand zijn en ons niet vrezen!"

'Hoge-Holle-Hoorn' nam de haarlok, hield deze boven de rook en maakte er een beweging mee in de richting van de hemel, de aarde en de vier windstreken van het universum. Daarna sprak hij de ziel in het haar als volgt toe. "Zie toe, 0 ziel! Elke plaats waar jij op deze aarde zult verblijven, zal een heilige plaats zijn. Dit middelpunt zal ervoor zorg dragen dat de mensen net zo wakan worden als jij. Onze kleinkinderen zullen vanaf nu met een zuiver hart en met vastberaden tred het pad des levens bewandelen!" Nadat hij de haarlok in de rook had gezuiverd, wendde 'Hoge-Holle-Hoorn' zich tot de moeder en vader van het kind: "We zullen grote kennis verwerven dankzij de ziel die hier is gezuiverd. Wees er goed voor en koester deze ziel, want zij is 'Wakan'. (Heilig) We brengen nu de wil van 'Wakan-Tanka' ten uitvoer, zoals die ons door de heilige vrouw kenbaar is gemaakt. Herinneren jullie je niet hoe zij een tweede keer terugkwam nadat ze bijna was vertrokken? Dit stelt het bewaren van de ziel voor, waartoe we nu zullen overgaan. Moge dit ons eraan helpen herinneren dat alle vruchten van de gevleugelde, de tweevoeters en de viervoeters eigenlijk ge­ schenken zijn van 'Wakan-Tanka'. Ze zijn allemaal wakan en dienen als zodanig te worden behandeld!" De haarlok werd in gewijd hertenleer gewikkeld en deze bundel werd op een speciale plek in de tipi neergelegd. Vervolgens pakte 'Hoge-Holle-Hoorn' de pijp op, en nadat hij hem boven de rook had gehouden, vulde hij de kop zorgvuldig op rituele wijze. Terwijl hij de steel ten hemel hief, begon hij te bidden. "Onze Grootvader, 'Wakan-Tanka', gij bent alles en toch zijt gij boven alles verheven! Gij komt op de eerste plaats, en vóór u was er niemand. De ziel die we hier bewaren, zal het middelpunt vormen van de heilige kring van dit volk. Dankzij dit middelpunt zullen onze kinderen sterke harten hebben en zullen zij het rechte rode pad op 'Wakan' wijze bewandelen. 0 'Wakan-Tanka', gij zijt de waarheid. De tweevoeters die hun mond naar deze pijp brengen, zullen zelf deel hebben aan de waarheid, en er zal niets onreins in hen zijn. Help ons het heilige pad van het leven zonder moeilijkheden af te leggen, met onze gedachten en harten voortdurend op u gericht!"

Daarna stak hij de pijp aan, nam een trek, en liet hem vervolgens met de richting van de zon mee de kring rondgaan. De hele wereld in de pijp werd aan 'Wakan-Tanka' geofferd. Toen de pijp terugkwam bij 'Hoge-Holle-Hoorn', wreef hij die aan de Westkant, Noordkant, Oostkant en Zuidkant in met sweetgrass om hem te zuiveren, voor het geval de pijp was aangeraakt door een onwaardig iemand. Toen wendde hij zich tot zijn volk en sprak: "Mijn verwanten, deze pijp is 'Wakan'. We weten dat hij niet kan liegen. Wie ook maar een sprankje onwaarheid in zich draagt, mag de pijp onder geen beding in zijn mond nemen. Verwanten, 'Wakan-Tanka' heeft ons hier op aarde zijn wil kenbaar gemaakt. Als we niet van het heilige pad willen afwijken, moeten wij altijd doen wat hij wenst. Dit is de eerste keer dat we het heilige ritueel van het bewaren van de ziel uitvoeren. Onze kinderen en de kinderen van hun kinderen zullen er wel bij varen! Mijn verwanten, Grootmoeder en Moeder Aarde, wij zijn van de aarde en behoren u toe. 0 Moeder Aarde, van wie wij ons voedsel ontvangen, gij zijt bezorgd om onze groei, net zoals onze eigen moeders dat zijn. Iedere stap die we op u zetten, moet gewijd zijn, Iedere stap zou een gebed moeten zijn. Mijn verwanten, vergeet niet dat de kracht van deze zuivere ziel op jullie weg met jullie zal zijn, want ook zij is de vrucht van Moeder Aarde. Zij is als zaad dar in jullie midden is geplant, en in de loop der tijd in jullie harten zal ontkiemen, waardoor onze generaties op wakan wijze zullen lopen." Daarna hief 'Hoge-Holle-Hoorn' zijn hand op en stuurde zijn stem omhoog naar 'Wakan-Tanka'. "0 Vader en Grootvader 'Wakan-Tanka', gij zijt de oorsprong en het einde van alles. Mijn Vader 'Wakan-Tanka', gij zijt degene die over alle leven waakt en het in stand houdt. 0 mijn Grootmoeder, gij zij de aardse bron van alle leven! En Moeder Aarde, de vruchten die gij draagt, zijn de levensbron voor de aardse volkeren. Als een moe­ der waakt gij onafgebroken over uw vruchten. Mogen de stappen die wij in het leven op u zetten gewijd zijn en niet zwak! Help ons, 0 'Wakan-Tanka', om het rode pad met vastberaden tred te bewandelen. Mogen wij, uw volk, standhouden op een u waardige 'Wakan' wijze! Geef ons de kracht die voortkomt uit het inzicht in uw macht! Omdat gij uw wil aan ons hebt kenbaar gemaakt zullen wij het pad des levens op gewijde wijze afleggen, terwijl wij uw liefde en kennis in ons hart meedragen! Hiervoor en voor al het andere zeggen wij u dank!"

Vervolgens werd het lichaam van het kind in een doek gewikkeld en door de mannen naar een hoger gelegen plek buiten het kamp gebracht, waar het op een plankier in een boom werd gelegd. Toen zij terugkeerden, ging 'Hoge-Holle-Hoorn' met de vader van het kind diens tipi binnen om hem te leren hoe hij zich moest voorbereiden op de grootse taak die hij zou moeten vervullen en die hem tot een heilig man zou maken. "Je bewaart nu de ziel van je eigen zoon, die niet dood is maar bij jou rust," zei 'Hoge-Holle-Hoorn'. "Van nu af dien je op gewijde wijze te leven, want je zoon zal in deze tipi wachten tot zijn ziel wordt vrijgelaten. Onthoud goed dat de gewoontes die je gedurende deze periode zult aanleren, voor altijd bij je zullen blijven. Je moet ervoor waken dat de tent waar je de ziel bewaart, niet betreden wordt door slechte mensen en dat er geen tweedracht of onenigheid zal zijn. In jouw tent moet altijd harmonie heersen, aangezien al deze dingen van invloed zijn op de ziel die hier wordt gezuiverd. Je handen zijn 'Wakan'. Behandel ze als zodanig! Ook je ogen zijn 'Wakan'. Wanneer je jouw verwanten of de aardse dingen beziet, dien je er op gewijde wijze naar te kijken! Je mond is 'Wakan' en elk woord dat over je lippen komt, moet de heilige staat weerspiegelen waarin je nu verkeert. Je moet vaak je hoofd ten hemel heffen, en telkens als je de vruchten van Moeder Aarde eet, moet je ook je zoon voeden! Als je hieraan gevolg geeft en aan alles wat ik jou heb geleerd, zal 'Wakan-Tanka' je genadig zijn. Jouw zoon zal iedere dag en iedere nacht bij je zijn. Waak voortdurend over zijn ziel, want zo zul je 'Wakan-Tanka' nooit vergeten. Vanaf deze dag zul je 'Wakan' zijn en wat ik jou heb geleerd, zul je nu ook aan anderen kunnen doorgeven. De heilige pijp zal een lange weg afleggen, zelfs tot het einde, en dat geldt ook voor de ziel van jouw zoon! 'Hetchetu welo'!" (Zo is het!)  Voor ik vertel hoe de ziel wordt vrijgelaten, wil ik eerst uitleggen welke andere taken de bewaarder van een ziel moet uitvoeren. Hij die de ziel van iemand bewaart, mag nimmer in een gevecht verwikkeld raken, noch mag hij ooit naar een mes grijpen, zelfs niet voor een vreedzaam doel. Hij dient voortdurend op te gaan in ge­ bed en moet in alle opzichten een voorbeeld zijn voor zijn volk. Het volk dient deze heilige man lief te hebben, te eren en te overladen met voedsel en geschenken. De bewaarder van de ziel moet met het oog op het welzijn van zijn volk op zijn beurtregelmatig zijn pijp aan 'Wakan-Tanka' aanbieden. Wanneer een groep krijgers op jacht gaat, dient de heilige bewaarder van de ziel hen te vergezellen, maar terwijl de anderen jagen, moet hij alleen op een heuvel gaan zitten en met zijn pijp zijn stem naar de hemelse krachten zenden om een goede jacht en het welzijn van zijn volk af te smeken. Als er vervolgens een bizonkoe in de buurt van de bewaarder wordt gedood, behoort zij hem toe en moet hij naast haar gaan zitten. Dan moet hij zijn pijp vullen en eerst plukjes kinnikinnik aanbieden aan de gevleugelde krachten van het Westen, Noorden, Oosten en Zuiden, en aan Moeder Aarde. Daarna moet hij de pijp met het laatste beetje kinnikinnick opheffen en aanbieden aan 'Wakan-Tanka', in wie alle krachten verenigd zijn.

Wanneer de pijp op deze manier is gestopt, dient de bewaarder met de steel van de pijp naar de neus van de bizonkoe te wijzen en het volgende gebed uit te spreken: " 'Wakan-Tanka', volgens uw wil heeft een viervoeter ons onderricht, opdat uw volk het heilige pad kan volgen en onze kinderen gezegend zullen zijn. Ik bied u als eerste deze pijp aan, want gij gaat voor alles. Daarna bied ik hem aan 'Tatanka' (de bizon) aan. 0 'Tatanka', gij kent vier tijdperken. Alle keren dat u tot ons kwam, zagen wij dat gij de vrucht bent van onze Moeder Aarde, van wie wij leven. U zult de eerste zijn die in het middelpunt van de kring van ons volk wordt geplaatst, omdat u zowel ons lichaam als onze geest sterkt, als wij u 'Wakan' behandelen. Gij hebt ons de wil van 'Wakan-Tanka' geopenbaard, waardoor zich nu in het middelpunt van onze kring een heilige ziel bevindt. Gij zult samen met deze ziel in het middelpunt van onze kring worden geplaatst, vanwaar u geluk zult brengen aan uw volk. Treed nu voorwaarts naar het middelpunt van de kring van het volk!"  Vervolgens wordt de bizon koe in opdracht van de bewaarder van de ziel door enkele mannen geslacht, waarbij over elk lichaamsdeel een passend gebed wordt uitgesproken. Het schoudervlees staat voor de tweevoeters, maar vooral voor de heilige vrouw die ons de pijp heeft gebracht. Dit deel is daarom 'Lela Wakan' (zeer Heilig) en wordt altijd met veel respect behandeld. De bewaarder van de ziel is niet in staat aan het slachten deel te nemen, aangezien hij, zoals ik al zei, geen mes of bloed mag aanraken. Wel kan hij dit 'Wakan' vlees en de bizonhuid op zijn paard naar het kamp vervoeren. Ook de huid is 'Wakan' en zal voor speciale doeleinden worden gebruikt. Een omroeper kondigt hun terugkeer in het kamp aan. Na aankomst wordt het vlees naar de tipi van de bewaarder van de ziel gebracht. Op dit moment moet een van de helpers in de tent de ziel toespreken. "Kleinzoon, het uitverkoren voedsel zal in het middelpunt van deze tent,jouw huis, rusten. Het volk zal er veel baat bij hebben! 'Hetchetu welo'!" (Zo zij het!)

Opbellen
E-mail