The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Meer of minder chakra's.

Volgens het tantrisme (shaktisme) zijn er acht in plaats van zeven chakra's. Bindu wordt een extra, zevende chakra, waardoor Sahasrara een nummer opschuift en het achtste chakra is. Er bestaan ook stromingen die uitgaan van veertien chakra's, waarbij de overige zeven chakra's tot verder in het universum reiken. Verschillende Tibetaans boeddhistische stromingen kennen slechts vijf chakra's.

Verschillende visies op chakra's.

Theorieën over chakra's komen voor in filosofische stelsels die het menselijk lichaam en geest als een eenheid beschouwen, in het Sanskriet ook wel 'namarupa' (bodymind) genoemd. De religieuze en filosofische begrippen en modellen van chakra's als energiecentra stammen uit het oude India. Het concept van de chakra's wordt vaak op verschillende manieren behandeld, afhankelijk van de culturele context. In sommige Oosterse filosofieën worden chakra's beschouwd als gradaties van bewustzijn en uitingen van de ziel; In bepaalde mystieke stromingen zijn de chakra's een model voor de interne en externe ervaring in verband met fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspecten van een persoon; In bepaalde oosterse tradities worden chakra's beschouwd als de centrale plaatsen van de levensenergie en vormen ze als zodanig grotere en kleinere knooppunten, waarin de energiekanalen, of nadi's, samenkomen. De levensenergie stroomt het wezen binnen vanuit het hoogste chakra, dat ook wel als de poort naar het Goddelijke, of het Kosmisch Bewustzijn, wordt beschouwd.

Hindoeïsme.

In het hindoeïsme maakt het concept chakra's deel uit van ideeën die gerelateerd zijn aan de esoterische anatomie. Deze ideeën worden meestal geuit in teksten die de 'Āgamas' of 'Tantra's' worden genoemd. Dit behoort tot een deel van oude teksten waarvan het grootste deel door de orthodoxe brahmanen wordt verworpen. Er bestaan veel variaties van deze concepten in bronteksten in het Sanskriet. In de vroege teksten zijn er al verschillende stelsels van chakra's en nadi's, met verschillende verbindingen onderling. Verschillende traditionele bronnen geven vijf, zes, zeven of acht chakra's. In de loop van de tijd werd een stelsel van zes of zeven chakra's in het lichaam leidend, welke door de meeste yogascholen werd opgenomen. Dit betreffende stelsel kent zijn oorsprong in ongeveer de 11e eeuw na Chr. en won in een snel tempo aan populariteit. In deze hindoeïstische stromingen vormen de chakra's de zetels van de nog onuitgedrukte 'samskara's' (Hindoe concept van de imprints links op de geest door ervaring), die tezamen het karma van de persoonlijkheid uitmaken. De chakra's, aura's en nadi's vormen tezamen het etherische of energetisch lichaam. Binnen het concept van de chakra's is prana een van de vijf vitale levensstromen, met een verwijzing naar dezelfde goden uit de hindoeïstische mythologie. Prana wordt gelijk gesteld aan 'Vayu' (God uit hindoeïsme) het en vertegenwoordigt daarbij alle vijf stromen tezamen. Van deze stromen gelooft men dat het lichaam ze opwekt en dat ze alle biologische processen beheersen.

Chinese modellen.

Traditionele Chinese geneeswijzen gaan net als bij het chakramodel uit van een model van het menselijk lichaam als geheel van energiesystemen, gebaseerd op qi. Qi is onder andere de basisfilosofie achter de acupunctuur.

Yoga.

Chakra's vormen in de Hatha yoga pradipika geen hoofdthema, in tegenstelling tot Prana. 'Saswitha', de eerste yogaleraar van Nederland en grondlegger van Saswitha-yoga wilde de chakrafilosofie buiten de yoga houden. In zijn hoofdwerk Swabhawat komen chakra's bijvoorbeeld niet voor. Niettemin leggen veel moderne yogascholen de nadruk op het belang van chakra's. Deze benadering wordt soms chakra-yoga genoemd, maar veel scholen beschouwen chakra's als een van de hoofdonderdelen van de hatha-yoga zelf. Hoewel elke school zijn eigen richting bepaalt, onderwijzen hatha-yogascholen deze chakraleer in het algemeen vanuit hetzelfde uitgangspunt als de new age. Er bestaan ook yogascholen met een andere invalshoek, zoals de tantrische en kundalini-yoga.

Tantrisch.

De chakra's staan beschreven in tantrische teksten, zoals de 'Sat-Chakra-Nirupana' en 'Padaka-Pancaka'. Hierin worden ze beschreven als emanatie (uitstraling) van bewustzijn van brahman, een energie die uit het spirituele voortkomt en geleidelijk aan concreter wordt, verschillende niveaus van chakra's creëert en uiteindelijk tot rust komt in de chakra Muladhara (wortelchakra). De chakra's maken hierdoor onderdeel uit van de emanationistische theorie, evenals de 'kabbalah' in het westen of 'lataif-e-sitta' in het soefisme of neoplatonisme. De energie die loskwam bij het ontstaan, kundalini, ligt opgerold en slapend onderin de ruggengraat. Het doel van de tantrische en kundalini-yoga is deze energie vrij te maken en door de andere chakra's heen te laten stromen, totdat het de eenheid met god bereikt in de kruinchakra.

Neopaganisme.

Een hedendaagse definitie uit de spirituele traditie van het neopaganisme luidt: Een chakra is een centrum van activiteit dat levenskrachtenergie ontvangt, afstemt en afgeeft. Het woord chakra verwijst naar een ronddraaiend veld van activiteit die door de belangrijkste zenuwknopen van de ruggengraat stroomt. Er zijn zes van deze wielen die een reeks energievelden vormen van het stuitje tot het midden van het voorhoofd en een zevende chakra dat zich boven het lichaam bevindt. De zes belangrijkste chakra's komen overeen met de basistoestanden van hoger bewustzijn.

New Age.

De opkomst van New Age beweging leidde tot meer belangstelling voor chakra's. De grootste chakra's worden daarin verondersteld verantwoordelijk te zijn voor de activering van de diverse lichaamsfuncties zoals ademen, spreken, uitscheiden, lopen enzovoorts, zowel als voor de diverse vormen van perceptie via de zintuigen. Oefeningen zijn er onder andere op gericht deze klieren door middel van subtiele drukfluctuaties meer in balans brengen, ter verbetering van de fysieke gezondheid en de beheersing van de emoties in verband met de mystieke levenswijze.


Opbellen
E-mail